Algemene voorwaarden van Chezullet Jobboard (versie 01 januari 2022)

Inleiding van de algemene voorwaarden van Chezullet Jobboard

Elke keer dat u de online en/of mobiele diensten en websites van Chezullet Jobboard opent of gebruikt, waaronder maar niet beperkt tot websites, mobiele apps en browserextensies of invoegtoepassingen van Chezullet Jobboard, ongeacht waarvan deze worden gedownload, of software, diensten, functies, producten, programma’s en elementen gebruikt die door of namens Chezullet Jobboard worden verstrekt op of in verband met dergelijke diensten of websites (gezamenlijk de ‘Website’), met inbegrip van maar niet beperkt tot alle producten, programma’s en diensten die zijn beschreven in deze Algemene voorwaarden, verklaart u (a) dat u het Privacybeleid en het Cookiebeleid van Chezullet Jobboard heeft gelezen en begrepen en (b) dat u akkoord gaat met de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden (de ‘Overeenkomst’) van de volgende entiteit of entiteiten:

• Chezullet Jobboard
• Telefoon Nummer: +31 611410868
• E-mail: info@chezulletjobs.nl
• KVK Nummer: 82783632
Postadres: Postbus 143, 3800AC Amersfoort Nederland

Alle verwijzingen naar ‘Chezullet Jobboard’, ‘Chezullet Jobs.com’,‘Chezullet Jobs.nl’, ‘Chezullet Jobs.eu’,‘we’ of ‘wij’ in deze Overeenkomst refereren aan de van toepassing zijnde entiteit zoals hierboven uiteengezet, die de gebruiker is van deze Algemene Voorwaarden in de zin van artikel 6:231 sub b BW. Alle verwijzingen naar ‘u’ refereren aan de wederpartij die de gelding van deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard in de zin van artikel 6:231 sub c BW, zoals personen die op zoek zijn naar vacatures, of diensten of informatie met betrekking tot hun persoonlijke zoektocht naar een baan of vacatures (‘Werkzoekenden’), door personen en/of organisaties die namens henzelf of namens anderen informatie zoeken met betrekking tot werving of human resources of informatie beschikbaar willen maken over vacatures, met inbegrip van maar niet beperkt tot instanties die namens meerdere andere partijen (‘Werkgevers’) aankopen doen, en door personen en/of organisaties die willen deelnemen aan Chezullet Jobboard publisher tools (‘Publishers’).

De Website is beschikbaar gemaakt voor gebruik door Werkzoekenden, door Werkgevers en door (‘Publishers’). U erkent en gaat ermee akkoord dat uw licentie om de Website te gebruiken automatisch wordt ingetrokken als u probeert de Website voor andere doeleinden te gebruiken. Indien u de Website opent of gebruikt in uw hoedanigheid als medewerker of een andere vertegenwoordiger van een Werkgever of Publisher, gaat u akkoord met deze Overeenkomst namens uzelf en de betreffende Werkgever of Publisher, waar van toepassing, en u verklaart en rechtvaardigt dat u de bevoegdheid heeft om deze Werkgever of Publisher, waar van toepassing, aan deze Overeenkomst te binden.

U erkent dat de Website, Chezullet Jobboard tools en diensten, inclusief compilaties van informatie die beschikbaar is via enige van de voornoemde opties, onder het auteursrecht van Chezullet Jobboard vallen.

Chezullet Jobboard kan deze Overeenkomst wijzigen door u op de hoogte te brengen van dergelijke wijzigingen met redelijke middelen, met inbegrip van het plaatsen van een herziene Overeenkomst op de Website onder vermelding van “Versie [datum]”. Dergelijke wijzigingen zijn niet van toepassing op een vordering voorafgaand aan de datum waarop Chezullet Jobboard de herziene Overeenkomst heeft geplaatst die dergelijke wijzigingen bevat of indien Chezullet Jobboard u anderszins op de hoogte heeft gesteld van dergelijke wijzigingen. Het bezoeken of gebruiken van de Website na eventuele wijzigingen van deze Overeenkomst bevestigt uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen. Door deze verwijzing worden aanvullende voorwaarden die door Chezullet Jobboard worden geplaatst op de Website of die op een andere wijze aan u beschikbaar worden gesteld, onderdeel van deze Overeenkomst.

Chezullet Jobboard kan op elk moment en zonder aansprakelijk te zijn de geheel of gedeeltelijk de Website (inclusief toegang tot de Website via externe links) wijzigen of stopzetten, de kosten die nodig zijn om de Website te gebruiken in rekening brengen, wijzigen of kwijtschelden of specifieke mogelijkheden bieden aan sommige of alle gebruikers van de Website.

A. Algemene voorwaarden voor alle gebruikers

De volgende algemene voorwaarden (‘A. Algemene voorwaarden voor alle gebruikers’) zijn van toepassing op alle Werkzoekenden, Werkgevers, Publishers en andere gebruikers die de Website bezoeken of gebruiken of anderszins hun aanvaarding van deze Overeenkomst aangeven. Voor dit deel A van de Algemene voorwaarden van Chezullet Jobboard worden met alle verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’, u, het individu dat of de organisatie die deze Website opent in elke hoedanigheid bedoeld.

1. Uitgangspunten Website, tools en diensten van Chezullet Jobboard

1.1. Chezullet Jobboard biedt met haar Website, tools en diensten een platvorm voor Werkzoekenden, Werkgevers, Publishers en andere gebruikers, waar vraag en aanbod op de arbeidsmarkt samen (kunnen) komen. Chezullet Jobboard maakt vacatures, vacatureplaatsingen, Curriculum Vitaes (= cv’s) en andere baan gerelateerde inhoud, met inbegrip van links naar externe websites, beschikbaar op haar Website.

1.2. Vacatures en cv’s worden gemaakt en verstrekt door externe partijen, hier heeft Chezullet Jobboard inhoudelijk geen invloed op en hier oefent Chezullet Jobboard ook geen controle op uit.

1.3. Vacatures en cv’s worden op de website op een geautomatiseerde manier geïndexeerd, gekoppeld en geplaatst.

1.4. Chezullet Jobboard is niet verplicht om alle vacatures en/of cv’s te screenen of op te nemen in de zoekresultaten of andere vermeldingen en kan om wat voor reden dan ook een vacature of cv uitsluiten of verwijderen van de website.

1.5. Chezullet Jobboard kan de juistheid of volledigheid van een vacature of cv, die door een gebruiker van de website wordt ingediend niet bevestigen of garanderen, met inbegrip van de identiteit van een dergelijke gebruiker.

1.6. Chezullet Jobboard is niet verantwoordelijk, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van een vacature of cv, noch keurt Chezullet Jobboard enige mening die door gebruiker wordt verkondigd vooraf of achteraf goed.

1.7. U erkent dat enig gebruik van materiaal, dat door andere gebruikers is geplaatst, voor uw eigen risico is.
Gebruikers die op enig openbaar onderdeel van Chezullet Jobboard Website, inhoud plaatsen, geven daarmee elke gebruiker van de Chezullet Jobboard Website toestemming c.q. een licentie voor: toegang tot, weergeven van, bekijken van, opslag van en kopiëren van deze inhoud, voor persoonlijk gebruik. De gebruiker die deze inhoud plaatst, behoudt als enige alle (intellectuele) eigendomsrechten die zouden kunnen bestaan op deze inhoud.

1.8. Ter uitsluitende beoordeling van Chezullet Jobboard, kan alle geplaatste inhoud worden beoordeeld en worden verwijderd, die in overtreding is met geldende wet- en regelgeving of voorschriften, beledigend is, verstorend, lasterlijk of illegaal is, de rechten schendt, de veiligheid in gevaar brengt van gebruikers van de Chezullet Jobboard Website.

1.9. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor om gebruikers die deze voorwaarden, wet- en regelgeving of voorschriften overtreden, uit te sluiten en verdere toegang tot de Chezullet Jobboard Website en haar tools en diensten te ontzeggen.

1.10. Tevens kan Chezullet Jobboard, elke actie ondernemen, die zij noodzakelijk en passend acht, aangaande de geplaatste inhoud van elke gebruiker, indien zij denkt of vermoedt dat de bedoelde inhoud, aansprakelijkheid voor Chezullet Jobboard zou kunnen veroorzaken, de merknaam van Chezullet Jobboard zou kunnen schaden, imago schade zou kunnen veroorzaken bij het publiek, of er de oorzaak van zou kunnen zijn dat Chezullet Jobboard gebruikers, leveranciers, tools en/of diensten verliest of dreigt te verliezen.

1.11. U dient er rekening mee te houden dat hoewel in deze Overeenkomst de diensten van Chezullet Jobboard in het algemeen worden beschreven, tools en diensten in de praktijk kunnen verschillen aan de hand van beschikbaarheid en onderhevig kunnen zijn aan updates en doorontwikkelingen.

2. Gebruik externe websites

2.1. De Website bevat links naar andere internetwebsites die eigendom zijn van en/of worden beheerd door externe leveranciers en andere externe partijen. U erkent dat Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk of aansprakelijk is voor dergelijke externe partijen, voor de beschikbaarheid van de externe websites of voor de materialen die beschikbaar zijn op of via deze websites.

2.2. Daarnaast kan Chezullet Jobboard u links verstrekken naar websites van externe partijen die diensten aanbieden die mogelijk van nut zijn voor u. Wij kunnen op elk moment stoppen met het aanbieden van dergelijke websites of diensten van externe partijen. Indien u ervoor kiest om gebruik te maken van dergelijke websites of diensten van externe partijen, gaat u uitsluitend en op eigen risico een overeenkomst aan met een dergelijke externe partij. Wanneer u een overeenkomst sluit met dergelijke partijen, deelt u uw gegevens rechtstreeks met hen en worden uw rechten en hun verplichtingen bepaald door hun privacy beleid en algemene voorwaarden. Chezullet Jobboard is niet verantwoordelijk voor inhoud of diensten die door deze externe partijen worden aangeboden en wijst alle aansprakelijkheid van de hand jegens alles wat zich kan voordoen wanneer u gebruikmaakt van services van dergelijke externe partijen. Daarnaast is Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk voor betalingen die van u kunnen worden gevraagd door dergelijke externe partijen. U wordt op de website geïnformeerd dat dit websites en diensten zijn van externe partijen en niet van Chezullet Jobboard.

2.3. Chezullet Jobboard kan u bijvoorbeeld toegang verstrekken tot een link op de Chezullet Jobboard Website naar diensten voor achtergrondonderzoek die worden aangeboden en uitgevoerd door een externe partij. Deze dienst kan worden aangeboden door een Werkzoekende toestemming te geven zijn of haar eigen achtergrondonderzoek aan te vragen of een Werkgever toestemming te geven een achtergrondonderzoek uit te voeren voor een Werkzoekende. Als u ervoor kiest om deze link en deze diensten te gebruiken, gaat u rechtstreeks een contract aan met deze externe dienst voor achtergrondonderzoek en maakt Chezullet Jobboard geen deel uit van dit contract. U bent zich ervan bewust en stemt ermee in dat Chezullet Jobboard de rapporten van de achtergrondonderzoeken die worden aangeboden door externe diensten voor achtergrondonderzoek niet kan en niet zal samenstellen, openen, bekijken, analyseren, manipuleren, aanpassen, evalueren of opslaan voor u of andere gebruikers. Chezullet Jobboard functioneert uitsluitend als een technisch verlengstuk om de overdracht van de achtergrondonderzoeken die een externe dienst voor achtergrondonderzoek naar u stuurt, mogelijk te maken. Verder stemt u ermee in om Chezullet Jobboard volledig te vrijwaren en te verdedigen bij claims die voortvloeien uit uw gebruik van de diensten van een externe dienst voor achtergrondonderzoek of een achtergrondonderzoek dat door een externe dienst voor achtergrondonderzoek aan u is geboden.

2.4. Pagina’s op de Website kunnen ingesloten inhoud en informatie bevatten die is verstrekt door API’s van externe partijen en die valt onder extra voorwaarden die worden opgelegd door deze externe partijen. De Website kan bijvoorbeeld functies en materiaal van Google Maps bevatten, die vallen onder de huidige versies van de algemene voorwaarden van Google Maps/Google Earth en het privacy beleid van Google.

3. De Chezullet Jobboard website gebruiken

3.1. Het gebruik van een geautomatiseerd systeem of geautomatiseerde software door een externe partij of anderszins, om gegevens van de Website te halen (zoals ‘screen scraping’ of ‘crawling’), is verboden. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor om maatregelen die het bedrijf nodig acht te nemen, waaronder juridische procedures zonder nadere ingebrekestelling, met betrekking tot enig ongeoorloofd gebruik van de Website. Als u de Website commercieel wilt gebruiken, als u de Website op enige andere wijze dan als Werkzoekende of Werkgever wilt gebruiken, of als u Chezullet Jobboard tools of diensten wilt afnemen die gebruikmaken van de Website, heeft u een voorafgaande schriftelijke overeenkomst met Chezullet Jobboard nodig of moet u de online algemene voorwaarden van Chezullet Jobboard hebben geaccepteerd. Neemt u contact op met Chezullet Jobboard op services@chezulletjobs.nl voor meer informatie. Wij behouden ons het recht voor (maar zijn niet verplicht) om op elk moment en om wat voor reden dan ook gebruikers te beëindigen of om gebruikersnamen of URL’s terug te vorderen.

4. Inhoud en materialen van gebruikers

4.1. Op sommige delen van de Website, zoals prikborden en forums of pagina’s met vacatureplaatsingen, kunnen gebruikers inhoud en materiaal zoals Vacatureplaatsingen, cv’s, informatie, tekst, afbeeldingen, audio, video, software, advertenties, berichten en andere inhoud en materiaal plaatsen (al het materiaal dat een gebruiker indient, plaatst, weergeeft of anderszins beschikbaar stelt op of via de Website, of materialen die een gebruiker verstuurt naar Chezullet Jobboard, inclusief waarin wordt vermeld dat dergelijke materialen op de Website of een externe website mogen worden geplaatst, wordt hier aangeduid met inhoud en materialen van gebruikers). Dergelijke functionaliteit is bedoeld om gebruikers te helpen informatie over Vacatures en bedrijven te verkrijgen, gebruikers te informeren over Vacatures, informatie te bieden over potentiële kandidaten en andere communicatie te vergemakkelijken. Inhoud en materialen van gebruikers worden geleverd door externe partijen die vaak anonieme gebruikersnamen gebruiken. Inhoud en materialen van gebruikers kunnen onjuist, onvolledig, misleidend of bedrieglijk zijn. De Website biedt bijvoorbeeld plek aan bedrijfspagina’s waar inhoud en materialen van gebruikers op kunnen worden geplaatst door personen die niet gelieerd zijn aan het bedrijf dat of de partij die deze bedrijfspagina beheert, met inbegrip van maar niet beperkt tot antwoorden op vragen op bedrijfspagina’s.

4.2. Op de inhoud en materialen van gebruikers, waaronder meningen, advies, informatie of verklaringen, heeft Chezullet Jobboard inhoudelijk geen invloed en hier oefent Chezullet Jobboard ook geen controle op uit. Chezullet Jobboard onderschrijft derhalve de inhoud en materialen niet en is hier niet verantwoordelijk voor. Sommige elementen van Chezullet Jobboard-pagina’s met zoekresultaten kunnen de schijn hebben dat ze zijn geproduceerd door Chezullet Jobboard, maar zijn in werkelijkheid een reproductie van door gebruikers gegenereerde zoekopdrachten. Door de Website te bezoeken, erkent u dat u inhoud en materialen kunt tegenkomen die schadelijk, beledigend, bedreigend, onfatsoenlijk of aanstootgevend kunnen zijn, met inbegrip van maar niet beperkt tot grove taal en ander mogelijk aanstootgevend materiaal, en u erkent dat Chezullet Jobboard hier niet aansprakelijk voor is.

4.3. U mag geen inhoud en materialen van gebruikers plaatsen die onwettig, frauduleus, discriminerend, bedreigend, beledigend, smadelijk, lasterlijk, obsceen of anderszins verwerpelijk zijn, of die seksuele, etnische, raciale of andere discriminerende laster bevatten of die geen relevante of feitelijke inhoud bevatten. U mag ook geen inhoud en materialen van gebruikers plaatsen die bedrijfseigen informatie, bedrijfsgeheimen, vertrouwelijke informatie, advertenties (anders dan Vacatures zoals toegestaan door deze Overeenkomst), verzoeken, kettingbrieven, piramidespelen, investeringsmogelijkheden of andere ongevraagde commerciële communicatie bevatten (tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door Chezullet Jobboard is toegestaan) of die spammen of flooding stimuleren of veroorzaken.

4.4. U mag geen inhoud en materialen van gebruikers gebruiken die officiële identificatiegegevens (van uzelf of een ander persoon) bevatten, zoals een sofinummer, paspoortnummer, Burgerservicenummer, verzekeringsnummer, rijbewijsnummer, immigratienummer of soortgelijk(e) nummer(s), code(s) of identificatienummer(s). Het plaatsen van dergelijke informatie kan leiden tot identiteitsdiefstal en kan andere nadelige gevolgen hebben. Chezullet Jobboard kan deze identificatiegegevens verwijderen, maar is niet verplicht om dit te doen en aanvaardt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor het plaatsen van identificatiegegevens. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor om de weergave van het cv op de Website te wijzigen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het verbergen van velden, het herschikken van de opmaak en het wijzigen van visuele elementen.

4.5. Hoewel Chezullet Jobboard niet verplicht is om dit te doen, kan Chezullet Jobboard inhoud en materialen van gebruikers controleren en behoudt Chezullet Jobboard zich het recht voor om inhoud en materialen van gebruikers of een deel daarvan te verwijderen die, naar eigen goeddunken van Chezullet Jobboard, de bovenstaande regels schenden, waaronder inhoud en materialen van gebruikers die geen verband houden met het specifieke gedeelte van de Website waarop deze inhoud is geplaatst, of die een advertentie of een ander commercieel bericht vormen (anders dan Vacatures die zijn toegestaan door deze Overeenkomst), of die Chezullet Jobboard naar eigen goeddunken ongepast acht. Als u vindt dat inhoud en materialen van gebruikers deze Overeenkomst of ons beleid schenden, neemt u dan onmiddellijk contact op met Chezullet Jobboard via services@chezulletjobs.nl zodat Chezullet Jobboard de mogelijkheid heeft om de verwijdering ervan te overwegen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Chezullet Jobboard geen enkele verplichting heeft om inhoud en materialen van gebruikers te hosten of te verwijderen, en de interpretatie van de vraag i) of inhoud en materialen van gebruikers een beleid van Chezullet Jobboard schenden, ii) of inhoud en materialen van gebruikers worden gepubliceerd of teruggetrokken, en iii) of inhoud en materialen die een partij op Chezullet Jobboard wil plaatsen, worden uitgesloten, wordt altijd naar eigen goeddunken van Chezullet Jobboard uitgevoerd. U gaat ermee akkoord dat Chezullet Jobboard geen enkele aansprakelijkheid jegens u of iemand anders heeft voortvloeiend uit redactionele beslissingen. U erkent en gaat ermee akkoord dat Chezullet Jobboard een interactieve computerdienst is en geen verplichting heeft om inhoud en materialen van gebruikers te screenen, of om inhoud en materialen van gebruikers (met inbegrip van maar niet beperkt tot Vacatures) op te nemen in de zoekresultaten of andere plaatsingen, en inhoud en materialen van gebruikers om elke of juist geen enkele reden kan uitsluiten van publicatie of verwijderen.

4.6. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor om inhoud en materialen van gebruikers en andere relevante gegevens en de omstandigheden van de verstrekking ervan te delen met externe partijen in verband met het exploiteren van de Website om zichzelf, zijn gelieerde ondernemingen, zijn partners en zijn bezoekers te beschermen, en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of verzoeken van de overheid. Dit betekent bijvoorbeeld dat Chezullet Jobboard kan meewerken aan dagvaardingen, huiszoekingsbevelen, verzoeken van rechtshandhavingsinstanties en gerechtelijke bevelen om het elektronische adres en de identiteit van een gebruiker, of andere correct verzochte informatie, te verstrekken. Wanneer u vertrouwelijk of anderszins iets (zoals bijvoorbeeld een vertrouwelijke Vacature) plaatst op Chezullet Jobboard, kan uw identiteit op wettelijk verzoek, inclusief maar niet beperkt tot, verzoeken van de overheid of justitie worden achterhaald.

4.7. Zonder beperking van de algemeenheid van het voorgaande behoudt Chezullet Jobboard zich het recht voor (maar is niet verplicht) om naar eigen oordeel een Vacatureplaatsing te verwijderen die direct of indirect Werkzoekenden discrimineert. Directe discriminatie betekent bijvoorbeeld dat een Vacature specifiek duidelijk maakt dat alleen Werkzoekenden worden gevraagd die aan bepaalde criteria voldoen, waarbij anderen worden uitgesloten, bijvoorbeeld vanwege hun geslacht, ras, leeftijd of beperking. Indirecte discriminatie betekent bijvoorbeeld dat een Vacature impliciet bepaalde Werkzoekenden uitsluit, aangezien zij met geen mogelijkheid aan de functie-eisen van een Vacature kunnen voldoen. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om u te onthouden van het plaatsen van Vacatures die direct of indirect Werkzoekenden discrimineren of anderszins de van toepassing zijnde wet- en regelgeving schenden.

4.8. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor om naar eigen oordeel tot weigering van het accepteren, plaatsen, weergeven of beschikbaar stellen van enig door u beschikbaar gestelde inhoud en materialen, indien er sprake is van of het vermoeden bestaat dat de van toepassing zijnde wetgeving of de privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten, intellectuele eigendomsrechten en/of andere rechten van een persoon of entiteit worden geschonden.

5. Licentie voor inhoud en materialen van gebruikers en feedback

5.1. Alleen voor zover wettelijk toegestaan, verleent u Chezullet Jobboard zonder enige beperking een niet-exclusief/niet-exclusieve, wereldwijd(e), eeuwigdurend(e) (alleen in te trekken zoals hieronder beschreven), volledig betaald(e), royalty-vrij(e), overdraagba(a)r(e), sub-licentieerba(a)r(e) (via verschillende sublicentieniveaus) recht en licentie om afgeleide werken te gebruiken, verkopen, in sublicentie te geven, te reproduceren, te distribueren, uit te voeren, te tonen en voor te bereiden en anderszins gebruik te maken van alle inhoud en materialen van gebruikers die u plaatst of verstuurt, voor het publiceren van materiaal op de Website van Chezullet Jobboard of zijn Publishers, voor het onderhoud van de Website van Chezullet Jobboard en het adverteren van Chezullet Jobboard en dergelijke inhoud en materialen van gebruikers. U begrijpt en stemt ermee in dat er in geen enkele vorm een compensatie is verplicht of moet worden betaald aan u met betrekking tot het uitoefenen van de rechten van Chezullet Jobboard onder de licentie die is toegekend in dit artikel. Voor zover compensatie verplicht is onder de toepasselijke wetgeving als resultaat van, of met betrekking tot, het uitoefenen van de rechten van Chezullet Jobboard, doet u hierbij afstand van alle rechten op dergelijke compensatie.

5.2. Bovendien verleent u Chezullet Jobboard, aan Chezullet Jobboard gelieerde ondernemingen en sub licentiehouders een licentie voor het gebruik van uw naam, gebruikersnaam en/of handelsmerken en logo’s met betrekking tot (i) dergelijke inhoud en materialen van gebruikers, (ii) Chezullet Jobboard-marketingmaterialen die dergelijke inhoud en materialen van gebruikers bevatten, of (iii) acties van Chezullet Jobboard om dergelijke inhoud en materialen van gebruikers (zoals Vacatures) te adverteren of publiceren, met inbegrip van maar niet beperkt tot het gebruik van trefwoorden in internetzoekmachines van externe partijen.

5.3. U verklaart en garandeert dat: (i) u de eigenaar bent van de inhoud en materialen van gebruikers die u verzendt, plaatst, weergeeft of anderszins beschikbaar maakt op of via de Website, of dat u op een andere wijze het recht heeft om de licentie te verlenen zoals uiteengezet in deze paragraaf, (ii) dergelijke inhoud en materialen van gebruikers, en de verzending, plaatsing, weergave of beschikbaarheid ervan op of via de Website, de van toepassing zijnde wetgeving of de privacy rechten, publiciteitsrechten, auteursrechten, contractrechten, intellectuele-eigendomsrechten of andere rechten van een persoon of entiteit niet schendt en (iii) dergelijke verzending, plaatsing, weergave of beschikbaarheid op of via de Website niet tot een schending van een overeenkomst leidt tussen u en externe partijen. U gaat ermee akkoord dat u alle royalty’s, boetes, schadevergoedingen en andere gelden betaalt die u verschuldigd bent aan een persoon of entiteit op grond van dergelijke inhoud en materialen van gebruikers. U gaat ermee akkoord dat u Chezullet Jobboard en gelieerde ondernemingen verdedigt, schadeloos stelt en vrijwaart van alle vorderingen die voortvloeien uit dergelijke inhoud en materialen van gebruikers. Indien u wilt verzoeken om de licentie in te trekken die in deze paragraaf door u wordt verleend voor dergelijke inhoud en materialen van gebruikers, stuurt u een aangetekende brief met het verzoek naar het bovenvermelde postadres met een kopie van uw paspoort of nationale identiteitskaart (ten behoeve van identiteitscontrole) en verzoekt u om verwijdering van dergelijke inhoud en materialen van gebruikers. Uw aangetekende brief met het verzoek dient het volgende te omvatten: (a) de handtekening van de houder van de van toepassing zijnde rechten voor dergelijke inhoud en materialen van gebruikers of een persoon die bevoegd is om namens de rechthebbende te handelen; (b) de identificatie van de inhoud en materialen van gebruikers waarvoor de licentie wordt ingetrokken en redelijk voldoende informatie aan de hand waarvan Chezullet Jobboard dergelijke Materialen van gebruikers op de Website kan lokaliseren en verwijderen; (c) uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres; (d) een verklaring dat u te goeder trouw van mening bent dat u de rechthebbende bent of bevoegd bent door de rechthebbende om de licentie voor de aangewezen inhoud en materialen van gebruikers in te trekken; en (e) een verklaring dat de informatie in het verzoek juist is en, op straffe van meineed, dat u de rechthebbende bent of bevoegd bent om te handelen namens de rechthebbende met betrekking tot dergelijke inhoud en materialen van gebruikers. Er kunnen kosten verbonden zijn aan het beantwoorden en uitvoeren van een dergelijk verzoek. Neem contact op met Chezullet Jobboard voor meer informatie.

5.4. U kunt naar eigen goeddunken van tijd tot tijd feedback en gerelateerd materiaal aan Chezullet Jobboard verstrekken over de werking en prestaties van de Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot de identificatie van mogelijke fouten, verbeteringen, aanpassingen en bugfixes, alsmede kunt u inhoudelijke feedback over de services (Website, tools en diensten) van Chezullet Jobboard verstrekken. Indien u, via uw evaluatie of anderszins, feedback van technische dan wel inhoudelijke aard geeft, verleent u hierbij aan Chezullet Jobboard een niet-exclusief/niet-exclusieve, wereldwijd(e), eeuwigdurend(e), onherroepelijk(e), royalty-vrij(e), sublicentieerba(a)r(e) (via meerdere lagen sublicentiehouders) recht en licentie om afgeleide werken hiervan te maken, te gebruiken, te verkopen, in sublicentie te geven, te reproduceren, te verspreiden, uit te voeren, weer te geven en voor te bereiden en op andere wijze dergelijke feedback zonder beperking voor een doel te benutten. U stemt ermee in dat Chezullet Jobboard alle feedback mag delen met een externe partij op enigerlei wijze en u accepteert dat Chezullet Jobboard alle feedback zonder beperkingen in sublicentie mag geven aan een externe partij in enigerlei wijze. Door feedback te verstrekken, stemt u ermee in dat de verstrekking van deze feedback gratis, ongevraagd en zonder beperkingen is en Chezullet Jobboard geen verplichtingen heeft met betrekking tot vergoedingen, vertrouwelijkheid of anderszins, en dat Chezullet Jobboard deze feedback vrijelijk kan gebruiken zonder betaling van een vergoeding en deze feedback op niet-vertrouwelijke basis en zonder beperkingen kan delen. U stemt er ook mee in dat door het accepteren van feedback, Chezullet Jobboard geen afstand doet van rechten om gelijksoortige of verwante ideeën te gebruiken die Chezullet Jobboard al had, die zijn ontwikkeld door zijn medewerkers, of die zijn verkregen uit andere bronnen.

5.5. Chezullet Jobboard stelt technische en/of inhoudelijke feedback over haar services aan haar gebruikers erg op prijs, maar verzoekt haar gebruikers stellig om, buiten het concept van Chezullet Jobboard om, geen suggesties, creatieve voorstellen, ideeën, concepten, uitvindingen of materialen of een (commercieel) aanbod van die strekking te sturen, waar Chezullet Jobboard niet expliciet om heeft gevraagd. Doet u dit toch, dan verstrekt u een licentie aan Chezullet Jobboard in de meest brede zin van het woord en zoals omschreven in artikel 5.4.

5.6. Indien u van mening bent, dat uw door auteursrecht of andere wetgeving beschermd werk of merk is geüpload, geplaatst of gekopieerd naar enige Chezullet Job Website en toegankelijk is op deze Website op een manier die schending van het auteursrecht of van het merk inhoudt en/of indien u te goeder trouw van mening bent, dat een melding van enige schending van auteurs- of merkrecht ten onrechte tegen u is ingediend en/of indien u van mening bent dat enige inhoud op onze Website tegen deze voorwaarden indruist, neemt u dan per e-mail contact op met Chezullet Jobboard op services@chezulletjobs.nl.

6. Intellectuele eigendomsrechten gebruikers

6.1. Chezullet Jobboard maakt geen aanspraak op intellectuele eigendomsrechten, eigenaarschap of zeggenschap over enige beschikbaar gestelde inhoud of materiaal. U of een derde licentiegever, al naar wat van toepassing is, behouden alle intellectuele eigendomsrechten zoals patenten, merkrechten en auteursrecht op enige inhoud of materiaal, dat u beschikbaar stelt, plaatst of weergeeft op of via Chezullet Jobboard. U bent zelf verantwoordelijk voor het, op passende wijze, beschermen van bedoelde rechten.

6.2. Alle beschikbaar gestelde inhoud en materialen, vallen geheel onder de verantwoordelijkheid van degene van wie deze inhoud en materialen oorspronkelijk afkomstig zijn.

6.3. Chezullet Jobboard respecteert het intellectueel eigendom van anderen en vraagt al zijn gebruikers en partners die inhoud op onze website plaatsen, hetzelfde te doen. Het zonder toestemming plaatsen, reproduceren, kopiëren, verspreiden, wijzigen, openbaar maken of voor publiek uitvoeren van met auteurs- of merkrecht beschermde werken, betekent schending van de rechten van de eigenaren. Als voorwaarde voor het gebruik dat u maakt van de Chezullet Jobboard Website, stemt u ermee in de Chezullet Jobboard Website niet te gebruiken voor het op enige wijze schenden van de intellectuele eigendomsrechten van anderen.

6.4. Chezullet Jobboard.com behoudt zich het recht voor om, uitsluitend door Chezullet Jobboard te beoordelen, het account van enige gebruiker te beëindigen en de toegang tot de Website, tools en diensten van Chezullet Jobboard te blokkeren, indien enige gebruiker, eenmalig of herhaaldelijk overtreder is van het schenden van intellectueel eigendom van anderen, met of zonder berichtgeving en zonder enige aansprakelijkheid tegenover de opgezegde gebruiker of een gebruiker waarvan de toegang tot de site is geblokkeerd.

7. Intellectuele eigendomsrechten Chezullet Jobboard

7.1. Chezullet Jobboard geeft u de bevoegdheid, onder deze Overeenkomst, om toegang te hebben tot en gebruik te maken van de Chezullet Jobboard Website, tools en diensten en om de inhoud die op de Website of via tools en diensten wordt aangeboden of van daaruit toegankelijk is, voor uw persoonlijke, niet commerciële gebruik, te downloaden en af te drukken. De inhoud van de Chezullet Jobboard Website, tools en diensten zoals ontwerpen, teksten, grafieken, beeldmateriaal, video, informatie, logo’s, iconen van knoppen, software, geluidsbestanden en andere inhoud van Chezullet Jobboard.com, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals patenten, merkrechten en auteursrecht. Alle Chezullet Jobboard inhoud is eigendom van Chezullet Jobboard of haar licentiegevers. Het compileren (daarmee is bedoeld het verzamelen, arrangeren en samenstellen) van alle inhoud van de Chezullet Jobboard Website, tools en diensten is het exclusieve recht van Chezullet Jobboard en is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals patenten, merkrechten en auteursrecht. Door onbevoegd gebruik van de Chezullet Jobboard inhoud kunnen deze wet- en regelgeving en/of andere van toepassing zijnde voorschriften worden overtreden. Dit is absoluut verboden. U dient alle auteurs-, merkrechten, het servicemerk en andere eigendomsverklaringen die in de oorspronkelijke Chezullet Jobboard inhoud zijn opgenomen, op elke toegestane kopie die u van de Chezullet Jobboard Website, tools of diensten maakt, te laten staan.

7.2. Enige programmeercode die Chezullet Jobboard maakt voor het genereren of weergeven van Chezullet Jobboard inhoud of de pagina’s waaruit de Chezullet Jobboard Website bestaat, is ook beschermd door het auteursrecht van Chezullet Jobboard. Het is u niet toegestaan deze code te kopiëren of aan te passen, een en ander conform toepasselijk recht.

7.3. U stemt ermee in de Chezullet Jobboard inhoud van haar Website, tools en diensten niet te verkopen, wijzigen, reproduceren, tonen, publiekelijk uit te voeren, verspreiden, of op enigerlei andere wijze de Chezullet Jobboard inhoud te gebruiken voor welk publiek of commercieel doel dan ook, in verband met producten of diensten die niet van Chezullet Jobboard zijn, die mogelijkerwijs tot verwarring kan leiden bij de consumenten, die Chezullet Jobboard of haar licentiegevers kleineren of in diskrediet brengen, die de sterkte van de eigendomsrechten van Chezullet Jobboard of haar licentiegevers verzwakt, of die anderszins inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten van Chezullet Jobboard of van haar licentiegevers. U stemt er verder mee in op geen andere wijze misbruik te maken van de Chezullet Jobboard inhoud. Het gebruik van de Chezullet Jobboard Website, tools en diensten op enige andere toepassing, website of in een computeromgeving die deel uit maakt van een netwerk voor enig ander doel is verboden. Elke code die Chezullet Jobboard creëert voor het genereren of tonen van enige Chezullet Jobboard inhoud of de pagina’s die deel uitmaken van enige toepassing of service worden ook beschermd door de intellectuele eigendomsrechten, zoals patenten, merkrechten en auteursrecht van Chezullet Jobboard en het is niet toegestaan om dergelijke codes te kopiëren of aan te passen.

8. Regels voor het (technisch) gebruik van de Chezullet Jobboard Website, tools en diensten

8.1. U stemt ermee in om de Website niet te bezoeken (of trachten te bezoeken) op enige andere wijze dan middels de wijze verstrekt door Chezullet Jobboard, tenzij u specifiek hiervoor toestemming heeft gekregen in een andere schriftelijke overeenkomst met Chezullet Jobboard. U gaat ermee akkoord dat u niet deelneemt aan activiteiten die de Website (of de servers en netwerken die aan de Website zijn verbonden) verstoren of onderbreken. Tenzij u specifieke toestemming heeft gekregen middels een aparte, schriftelijke overeenkomst met Chezullet Jobboard, garandeert u dat u de Website niet zult ‘crawlen’, ‘scrapen’, reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, ruilen of doorverkopen voor welk doeleinde dan ook. Het gebruiken of opgeven van valse, verzonnen of fictieve namen of contactgegevens in verband met de Website is een reden voor onmiddellijke beëindiging van uw Chezullet Jobboard-account en mogelijkheid om de Website te gebruiken. U stemt ermee in dat u als enige verantwoordelijk bent (en dat Chezullet Jobboard geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid jegens u of een externe partij heeft) voor schendingen van uw verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst en voor eventuele gevolgen (met inbegrip van verlies of schade geleden door Chezullet Jobboard) van een dergelijke schending.

8.2. U stemt ermee in dat u geen schadelijke code naar Chezullet Jobboard zult verzenden of uploaden naar of via de Website (via inhoud en materialen van gebruikers of anderszins) of de Website zult misbruiken voor uw eigen commerciële gewin. ‘Schadelijke code’ verwijst naar elke software (soms aangeduid met ‘virussen’, ‘wormen’, ‘Trojaanse paarden’, ‘tijdbommen’, ‘tijdsloten’, ‘drop dead devices’, ‘vallen’, ‘toegangscodes’, ‘cancelbots’ of ‘trap door devices’) die: (a) is ontwikkeld om gegevens, opslagmedia, programma’s, systemen, apparatuur of communicatie te beschadigen, te verstoren, uit te schakelen, aan te tasten, te onderscheppen, te onteigenen of anderszins op enige wijze te belemmeren op basis van een gebeurtenis, met inbegrip van maar niet beperkt tot (i) het aantal kopieën overschrijden, (ii) het aantal gebruikers overschrijden, (iii) het verstrijken van een bepaalde tijd, (iv) de vervroeging van een bepaalde datum of andere waarde, of (v) gebruik van een functie; of (b) een onbevoegd persoon in staat stelt om een dergelijk resultaat te bewerkstellingen; of (c) een onbevoegd persoon in staat stelt om de gegevens van iemand anders te openen zonder de kennis en toestemming van de betreffende persoon. Zonder beperking van het voorgaande en uitsluitend bij wijze van voorbeeld mogen gebruikers het volgende niet doen:

• Ongevraagde commerciële e-mail (‘spam’) genereren of beschikbaar stellen. Dergelijke activiteiten omvatten, maar zijn niet beperkt tot:
◦ berichten sturen die in strijd zijn met van toepassing zijnde anti-spam wet- en regelgeving;
◦ het imiteren van of zich voordoen als een ander persoon, het imiteren van zijn of haar e-mailadres, of valse accounts maken met het doel om spam te verzenden;
◦ data mining van de Website of materialen, diensten of eigendommen verstrekt door Chezullet Jobboard (‘Chezullet Jobboard-eigendom’);
◦ berichten naar gebruikers sturen die hebben aangegeven dat er geen contact met hen opgenomen dient te worden;
◦ de contactgegevens van een persoon verkopen, uitwisselen of verspreiden aan externe partijen zonder dat de persoon van een dergelijke vrijgave op de hoogte is en hier blijvende toestemming voor heeft gegeven; en
◦ het gebruik van contactpersonen van Chezullet Jobboard in strijd met het beleid van Chezullet Jobboard, zoals bepaald door Chezullet Jobboard, met inbegrip van wat bijvoorbeeld is aangeduid met lage responsratio’s van dergelijke gecontacteerde personen.
• Verzenden, uploaden of verspreiden van onwettige, lasterlijke, kwetsende, beledigende, frauduleuze, schendende, obscene of anderszins verwerpelijke inhoud, of een aanbod om dit te doen. Chezullet Jobboard kan de verzending van dergelijke materialen blokkeren.
• Virussen, wormen, defecten, Trojaanse paarden, beschadigde bestanden, hoaxen of andere schadelijke codes of items van een destructief of misleidend karakter opzettelijk verspreiden.
• Piramidespelen of vergelijkbare programma’s uitvoeren of doorsturen.
• Inhoud verzenden die schadelijk is voor minderjarigen.
• Zich voordoen als een ander persoon (door middel van een e-mailadres of anderszins) of op andere wijze uzelf of de bron van een e-mail anders voordoen.
• Het intellectuele eigendom van iemand anders of andere merkgebonden of vertrouwelijke informatie verzenden zonder de toestemming van een dergelijke eigenaar of licentiegever. Gebruikers die herhaaldelijk intellectueel eigendom van anderen plaatsen, worden geblokkeerd door Chezullet Jobboard.
• De wettelijke rechten (zoals de privacy- en publiciteitsrechten) van anderen schenden.
• Illegale activiteiten bevorderen of aanmoedigen.
• Het gebruik van de Website voor andere gebruikers van Chezullet Jobboard verhinderen.
• Meerdere gebruikersaccounts maken in verband met een schending van de Overeenkomst of gebruikersaccounts maken op automatische wijze of onder valse of frauduleuze voorwendselen.
• Een Chezullet Jobboard-account verkopen, verhandelen, wederverkopen of op andere wijze benutten voor een ongeoorloofd(e) commercieel doel of overdracht.
• Een deel van de Website wijzigen, aanpassen of vertalen, of hier reverse-engineering op toepassen.
• Een auteursrecht, handelsmerk of andere eigendomsrechten verwijderen die/dat zich in of op de Website van toepassing is.
• Een deel van de webpagina’s die deel uitmaken van de Website, opnieuw formatteren of inkaderen zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Chezullet Jobboard.
• Contact opnemen met andere gebruikers van Chezullet Jobboard over multi-level marketing-programma’s (MLM), banen die betaling vereisen om te beginnen of onderwerpen die Chezullet Jobboard schadelijk acht voor de gebruikers.
• Meerdere Chezullet Jobboard-accounts maken zonder toestemming.
• Meerdere Chezullet Jobboard-accounts maken onder uw bedrijfsnaam om een hogere zichtbaarheid te krijgen in het gratis plaatsingssysteem.
• Beperkingen of schorsingen van de functionaliteit omzeilen.
• Valse informatie verstrekken.
• De database van Chezullet Jobboard scrapen.
• Materialen van Chezullet Jobboard scrapen of anderszins repliceren voor concurrerende doeleinden.
• Advertentieblokkering of vergelijkbare software gebruiken in verband met uw gebruik van de Website, indien en alleen voor zover dat dergelijke software het weergeven van Vacatures beperkt of voorkomt.

8.3. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor om inhoud en materialen van gebruikers te gebruiken (inclusief de inhoud van berichten of materiaal dat via of naar de Website of Chezullet Jobboard is verzonden) om potentieel illegale of onrechtmatige activiteiten, of andere activiteiten die schadelijk zijn voor andere gebruikers, te voorkomen. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor om gebruik te maken van een verscheidenheid aan methoden om abnormale activiteiten en inhoud en materialen van gebruikers te detecteren en aan te pakken om misbruik zoals spam en fraude te voorkomen. Deze detectiemethoden zijn echter niet perfect en valse meldingen kunnen voorkomen. Als u de Website gebruikt, stemt u ermee in dat Chezullet Jobboard de bovenstaande regels afdwingt of probeert spam, fraude of andere afwijkende activiteiten te voorkomen. Dergelijke maatregelen kunnen (onbedoeld) leiden tot een tijdelijke of permanente opschorting of beëindiging van uw account, van uw toegang tot de doorstuurfunctie voor de berichten van Chezullet Jobboard, of van uw gebruik van andere functies van de Website, met of zonder kennisgeving. Chezullet Jobboard is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor dergelijke opschortingen of beëindigingen, inclusief de consequenties daarvan.

8.4. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor om, om wat voor reden dan ook, berichten te verwijderen inclusief maar niet beperkt tot berichten die een bijlage bevatten die eindigt in .ade, .adp, .bat, .chm, .cmd, .com, .cpl, .exe, .hta, .ins, .isp, .jar, .jse, .lib, .so, .dll, .lnk, .mde, .msc, .msp, .mst, .pif, .scr, .sct, .shb, .sys, .vb, .vbe, .vbs, .vxd, .wsc, .wsf, .wsh of .zip of alle andere bijlagen die scripts, macro’s of andere codes bevatten, of andere berichten waarvan Chezullet Jobboard vermoedt dat ze kwaadwillend of spam zijn. Chezullet Jobboard heeft daarnaast het recht om te onderzoeken of u zich bezighoudt met fraude, spam verstuurt naar Chezullet Jobboard of zijn gebruikers, of anderszins frauduleuze activiteiten begaat op Chezullet Jobboard op welke wijze dan ook, met inbegrip van maar niet beperkt tot het onderzoeken van uw functionaliteit door het aanmaken van profielen en namen die van Chezullet Jobboard zijn. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor om informatie die is verzameld via dergelijke onderzoeken, door te sturen naar de politie of een andere externe partij als Chezullet Jobboard er oprecht van overtuigd is dat u de Website gebruikt op een wijze die inbreuk maakt op deze voorwaarden.

9. Gedragsregels en verboden voor het gebruik van de Chezullet Jobboard Website, tools en diensten

9.1. U stemt ermee in zich bij het gebruik van de Chezullet Jobboard Website, tools en diensten te houden aan de hiernavolgende gedragsregels en verboden. Het is gebruikers niet toegestaan om:

• inhoud of materiaal van Chezullet Jobboard beschikbaar te stellen, plaatsen, verspreiden, opslaan of vernietigen, als dit in strijd is met enige geldende wet- of regelgeving. Hieronder wordt mede verstaan het verzamelen, verwerken of overdragen van persoonlijke informatie, evenals materiaal dat in strijd is met het privacy beleid van Chezullet Jobboard.
• activiteiten uit te voeren die een onredelijk, of erg groot, beslag leggen op de infrastructuur van de Chezullet Jobboard Website.
• andere middelen te gebruiken om op de site te navigeren, dan de normaal beschikbare internet explorers van derden of met de door Chezullet Jobboard goedgekeurde tools.
• gebruik te maken van middelen, met als doel het verzamelen of onttrekken van gegevens van de Website door data mining, robots, en dergelijke.
• een poging te doen tot het beproeven, scannen of testen van kwetsbaarheden van het systeem of netwerk of het doorbreken van de beveiliging of authenticiteitsmaatregelen zonder de juiste bevoegdheid.
• een TCP/IP datapakket header of enig ander onderdeel van de informatie in de header in een e-mail of mededeling van een nieuwsgroep te vervalsen.
• technische ontwikkelingen ongedaan te maken of enig (technisch)onderdeel van Chezullet Jobboard af te breken.
• op geen enkele wijze Chezullet Jobboard inhoud inclusief verlopen cv’s of vacatures bijeen te brengen, kopiëren of dupliceren, anders dan is toegestaan onder deze voorwaarden.
• inhoud of informatie op de Chezullet Jobboard Website op te nemen of daarnaar te linken, tenzij dit is toegestaan onder deze voorwaarden.
• om enige inhoud of enig materiaal te plaatsen waarin onjuiste of misleidende informatie of illegale activiteiten worden gepropageerd of goedgekeurd of instructieve informatie bieden over illegale activiteiten of andere onder deze voorwaarden verboden activiteiten met name het maken of kopen van illegale wapens, schending van iemands privacy, het verschaffen of creëren van computervirussen of illegaal gekopieerde media.
• een cv te plaatsen, een profiel aan te maken of te solliciteren op een vacature, uit naam van een derde.
• enige contact gegevens van een werkgever, over te dragen aan enige agent, agentschap of derde.
• meerdere versies van één en hetzelfde cv openbaar te maken op enig moment.
• inlogcodes of inlog- gegevens van een account en/of de Chezullet Jobboard Website te delen met derden.
• toegang tot gegevens te krijgen die niet voor u bestemd zijn of in te loggen op een account of server waarvoor u geen toegangsbevoegdheid hebt.
• foutieve, onvolledige of onjuiste biografische informatie naar de Chezullet Jobboard Website te uploaden, daarop te plaatsen of te versturen, die niet van u is.
• pagina’s te versleutelen zijn met een wachtwoord, of verborgen pagina’s of afbeeldingen of verboden inhoud te plaatsen.
• wachtwoorden of persoonlijke identificeerbare informatie van andere gebruikers te verwerven.
• enig materiaal geplaatst door een ander persoon of rechtspersoon, te verwijderen of te veranderen.
• een verstoring van enige groep, individu of onderneming teweeg te brengen of daartoe aan te zetten.
• andere gebruikers ongevraagde post of e-mails te sturen, ongevraagd te bellen, faxen, sms’en, om propaganda te maken voor en/of producten of services aan te bieden of ongevraagd contact op te nemen met die gebruikers die speciaal hebben gevraagd om niet door u benaderd te worden.
• een illegale of ongeautoriseerde kopie van een door auteursrecht of andere wetgeving beschermd werk te promoten of goed te keuren, door het verschaffen of beschikbaar stellen van illegaal gekopieerde computerprogramma’s of links daar naartoe of door informatie te verschaffen die het mogelijk maakt om door de fabrikant geïnstalleerde middelen voor kopieerbescherming te omzeilen of door het verschaffen of beschikbaar maken van illegaal gekopieerde muziek of andere media of links daar naar toe.
• de Chezullet Jobboard Website, tools en diensten te gebruiken voor enig onwettig doel of enig illegale activiteit of het plaatsen van enige inhoud, cv of vacature plaatsing dat lasterlijk is, smadelijk, impliciet of expliciet aanstootgevend, vulgair, obsceen, bedreigend, beledigend, tot haat aanzettend, racistisch, discriminerend is en/of mogelijk leidt tot irritatie, ongemak, verlegenheid en/of angst kan veroorzaken en/of schade aan enig persoon kan veroorzaken.
• de Chezullet Jobboard Website, tools en diensten te gebruiken voor en/of een link te plaatsen naar pornografisch, oneerbaar of seksueel expliciet materiaal van welke aard dan ook.
• inhoud en materiaal weer te geven of daarnaar te linken, in welke context personen onder de leeftijd van 18 jaar worden geëxploiteerd op een seksuele en/of gewelddadige wijze en/of anderszins aanstootgevende wijze, of waarin om persoonlijke informatie van een persoon jonger dan 18 jaar wordt verzocht.
• een ‘nep’-cv te posten dat geen bestaand cv van een Werkzoekende c.q. een natuurlijk persoon is, maar enkel wordt geplaatst met als doel om producten of diensten te promoten of adverteren.

9.2. Bij overtredingen van voornoemde gedragsregels en/of verboden en bij overtredingen van het systeem of netwerkbeveiliging van Chezullet Jobboard, kan dit leiden tot een civiele aansprakelijkheid en/of strafrechtelijke vervolging. Alle voorvallen zullen door Chezullet Jobboard onderzocht worden en dergelijke overtredingen kunnen bij de betreffende instanties worden gemeld, waaronder de politie en gerechtelijke instanties. Chezullet Jobboard zal met deze instanties samenwerken bij het vervolgen van gebruikers die bij dergelijke overtredingen betrokken zijn.

10. Accounts, profielen, registratie en communicatie

10.1. De verantwoordelijkheid voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van uw account, profiel en wachtwoorden ligt geheel bij u als gebruiker. Deze vertrouwelijke informatie mag u niet, tijdelijk of permanent, delen met welke andere derde dan ook. U bent te allen tijden verantwoordelijk voor elk gebruik dat van uw registratie bij de Chezullet Jobboard Website en van uw wachtwoorden, al dan niet met uw toestemming, wordt gemaakt. U stemt ermee in dat u Chezullet Jobboard onmiddellijk op de hoogte stelt van elk ongeoorloofde gebruik van uw account, profiel of uw wachtwoorden.

10.2. Elk ingediend profiel dient een individueel natuurlijk persoon te beschrijven. Het is niet toegestaan een nep-profiel aan te maken of een profiel aan te maken van bijvoorbeeld een dier, plaats, levenloos voorwerp, fictief persoon of van iemand anders.

10.3. Chezullet Jobboard kan ook afgeleide profielen van de gebruiker inhoud ter beschikking stellen, echter is Chezullet Jobboard niet aansprakelijk voor de juistheid of betrouwbaarheid van dergelijke afgeleide werken, of hun geschiktheid om door werkgevers te worden geëvalueerd. Afgeleide profielen kunnen in gevallen erg afwijken van de gebruiker inhoud.

10.4. Voor sommige gedeelten van de Website, waaronder gedeelten waarop u een Chezullet Jobboard-account kunt aanmaken, dient u zich te registreren of een e-mailadres te verstrekken. Als u zich registreert, gaat u ermee akkoord om (a) correcte, accurate, actuele en volledige informatie over uzelf te verstrekken zoals gevraagd via ons registratieformulier (met inbegrip van uw e-mailadres), en (b) verantwoordelijk te zijn voor de vertrouwelijkheid en het gebruik van uw gebruikersnaam en wachtwoord, en om uw gebruik van of toegang tot de Website niet over te dragen of door te verkopen aan een externe partij. Houd er rekening mee dat alle personen met wie u uw gebruikersnaam en wachtwoord heeft gedeeld en die in staat zijn om verificatievragen over uw Chezullet Jobboard-account te beantwoorden, toegang kunnen krijgen tot informatie met betrekking tot uw Chezullet Jobboard-account. Wij behouden ons het recht voor om op elk moment (maar hebben hiertoe geen verplichting) gebruikers te beëindigen of om gebruikersnamen of URL’s terug te vorderen.

10.5. U gaat ermee akkoord dat Chezullet Jobboard, als onderdeel van de diensten aan u, met u kan communiceren, of een gesprek met u kan starten namens externe partijen, via uw Chezullet Jobboard-account of andere middelen, zoals e-mail, telefoon (inclusief mobiele telefoon), of post, inclusief met behulp van contactgegevens die u aan Chezullet Jobboard kunt verstrekken of die Chezullet Jobboard anderszins van externe bronnen kan verkrijgen. Door Chezullet Jobboard een mobiel telefoonnummer te verstrekken, stemt u er uitdrukkelijk mee in om communicatie te ontvangen via een dergelijk mobiel telefoonnummer. Wanneer u Chezullet Jobboard een mobiel telefoonnummer en toestemming voor het ontvangen van communicatie verstrekt, is dergelijke communicatie inherent aan de diensten waarvoor u zich heeft aangemeld.

11. Beperkingen aansprakelijkheid en afwijzingen garanties

11.1. Chezullet Jobboard wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor de juistheid, inhoud, kwaliteit, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid, veiligheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van gegevens of inhoud en materialen die worden weergegeven in of waarnaar wordt gelinkt in de zoekresultaten van Chezullet Jobboard (inclusief Vacatureplaatsingen) of die anderszins beschikbaar zijn gemaakt op de Website door Chezullet Jobboard of externe partijen (inclusief inhoud en materialen van gebruikers), ongeacht of ervoor is betaald of dat ze gratis worden gebruikt.

11.2. Chezullet Jobboard wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor de juistheid, inhoud, kwaliteit, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid, veiligheid, bruikbaarheid of beschikbaarheid van de informatie die door Chezullet Jobboard uitsluitend ter informatie wordt verstrekt, met inbegrip van maar niet beperkt tot gegevens voor analytische doeleinden, zoals het geschatte aantal sollicitaties of organische traffic en salarisinformatie. U erkent dat u Chezullet Jobboard niet betaalt voor de bovengenoemde informatie. Chezullet Jobboard wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor het wissen, niet opslaan, verkeerd afleveren of niet tijdig verstrekken van informatie, e-mails, bijlagen of materiaal (inclusief inhoud en materialen van gebruikers).

11.3. Chezullet Jobboard wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor schade die voortvloeit uit het downloaden van of de toegang tot informatie of materiaal op de Website of op andere sites of diensten op internet die via de Website toegankelijk zijn. Chezullet Jobboard is in geen enkel geval aansprakelijk jegens u of externe partijen op grond van uw gebruik, misbruik of afhankelijkheid van de Website. Daarnaast is Chezullet Jobboard in geen geval aansprakelijk jegens u of externe partijen op grond van uw gebruik, misbruik of afhankelijkheid van een externe website of dienst waarnaar u wordt verwezen vanaf de Website van Chezullet Jobboard. De Chezullet Jobboard Website bevat links naar websites van derden. Dit is puur als een faciliteit voor u bedoeld en is geenszins als een aanbeveling van Chezullet Jobboard bedoeld, voor enige inhoud op deze bedoelde websites van derden. Chezullet Jobboard is niet aansprakelijk voor enige inhoud van deze per link verbonden websites van derden en staat niet in voor de inhoud of juistheid van enige materiaal op deze websites van derden. Als u toch besluit om de per link verbonden websites van derden te bezoeken, dan is dat geheel op eigen risico.

11.4. Chezullet Jobboard wijst alle verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de hand voor technische storingen van de Website, met inbegrip van, maar niet beperkt, tot een storing van een telefoonnetwerk of -dienst, computersystemen, servers of providers, computerapparatuur of mobiele telefoons of software, een storing bij de aflevering van e-mails (inclusief bijlagen), het aanmelden bij accounts of andere tools of diensten die door Chezullet Jobboard worden aangeboden, als gevolg van technische problemen of overbelasting van het internet of een externe website (inclusief maar niet beperkt tot Applicant Tracking Systems (ATS’en)) of een combinatie daarvan. Hieronder valt onder meer schade aan de computer, het mobiele apparaat of andere hardware of software van u of iemand anders, in verband met of als gevolg van het gebruik of downloaden van inhoud in verband met de Chezullet Jobboard Website, tools of diensten. In geen geval is Chezullet Jobboard verantwoordelijk voor enig verlies of schade aan inhoud of persoonlijk letsel of overlijden als gevolg van het gebruik van de Website, tools of diensten, inhoud en materialen van gebruikers, of applicaties, websites, software of inhoud van derden die op of via de Website zijn geplaatst of zijn overgedragen aan gebruikers, of interacties tussen gebruikers van de Website, tools of diensten, hetzij online of offline.

11.5. Chezullet Jobboard is in geen enkel geval aansprakelijk voor het verwijderen, verlies, of onbevoegd wijzigen van enig gebruiker-account, inhoud en/of materialen. Chezullet Jobboard adviseert al haar gebruikers om altijd een back-up kopie van al uw gebruiker inhoud en materialen te maken en deze goed te bewaren.

11.6. Voor zover wettelijk is toegestaan, aanvaarden noch Chezullet Jobboard, noch haar leveranciers of enige derde die op de Chezullet Jobboard site is vermeld, in geen geval aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook waaronder, maar niet uitsluitend, oorzakelijke en gevolgschade, gederfde winst of schades die voortkomen uit het verlies van gegevens, verlies van een kans op werk of onderbreking van de bedrijfsprocessen, die voortkomen uit het gebruik of onmogelijkheid van het gebruik, van de Chezullet Jobboard Website, tools en diensten of enige Chezullet Jobboard inhoud, al dan niet op basis van garantie, wanprestatie, onrechtmatige daad of enige andere wettelijke grond en onafhankelijk van het feit of Chezullet Jobboard wel of niet voor de mogelijkheid van dergelijke schade is gewaarschuwd.

11.7. De Website, tools en diensten en alle informatie, advies, vacatures, carrièrebegeleiding, inhoud en materialen van gebruikers, producten en functies die op of via de website beschikbaar worden gesteld, worden op basis van de ‘status quo’ geleverd, zonder enige expliciete of impliciete garanties over juistheid, inhoud, kwaliteit, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid, veiligheid, bruikbaarheid, beschikbaarheid of tijdigheid van enige inhoud op de Chezullet Jobboard Website. Op de Chezullet Jobboard Website en in de inhoud kunnen onder meer onjuistheden of typefouten zitten. Het gebruik van de Website en de inhoud is derhalve geheel op uw eigen risico. Chezullet Jobboard brengt regelmatig wijzigingen aan, welke op ieder moment kunnen worden aangebracht. Geen enkel advies of informatie, mondeling dan wel schriftelijk, verkregen via of vanaf enige Chezullet Jobboard Website of van een gebruiker, biedt enige garantie. Chezullet Jobboard en aan Chezullet Jobboard gelieerde ondernemingen, en de externe licentiegevers daarvan, wijzen uitdrukkelijk voor zover dit wettelijk is toegestaan alle garanties, zowel expliciet, impliciet, wettelijk of anderszins, van de hand, met inbegrip van maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten.

11.8. Chezullet Jobboard en aan Chezullet Jobboard gelieerde ondernemingen, en de externe licentiegevers daarvan, wijzen alle garanties van de hand met betrekking tot beveiliging, betrouwbaarheid, tijdigheid en prestaties van de Website en met betrekking tot alle informatie, adviezen, vacatures, inhoud en materialen van gebruikers, functies, producten en services die op of via de Website beschikbaar zijn. Chezullet Jobboard garandeert niet dat de Chezullet Jobboard Website, tools en diensten of enige andere Chezullet Jobboard service foutloos zal werken of dat haar servers vrij zijn van computervirussen of andere schadelijke mechanismen. Chezullet Jobboard en aan Chezullet Jobboard gelieerde ondernemingen, en de externe licentiegevers daarvan, wijzen alle garanties van de hand voor services of goederen die worden ontvangen via of waarvoor geadverteerd wordt op de Website of die worden ontvangen via links die door Chezullet Jobboard beschikbaar worden gesteld.

11.9. Aangezien controle van gebruikers op het internet niet altijd mogelijk is, kan Chezullet Jobboard geen garanties geven dat een gebruiker geen nep-profiel aanmaakt of gebruikt. U vrijwaart Chezullet Jobboard en alle medewerkers van Chezullet Jobboard, in geval van een geschil tussen u en één of meerdere gebruikers, van aansprakelijkheid voor claims, eisen en schades waaronder: werkelijke en gevolgschade, direct en indirect, van welke aard dan ook, bekend en onbekend, verwacht en onverwacht, aangetoond en niet aangetoond, die voortkomen uit, of op enige manier verband houden met, bedoelde geschillen, voor zover de wet dat toelaat.

11.10. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u naar eigen goeddunken en op eigen risico materiaal of gegevens downloadt of op andere wijze verkrijgt door het gebruik van de Website en dat u als enige verantwoordelijk bent voor eventuele schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens als gevolg van het downloaden of verkrijgen van dergelijk materiaal of dergelijke gegevens.

11.11. In geen geval zijn Chezullet Jobboard of de aan Chezullet Jobboard gelieerde ondernemingen of externe licentiehouders aansprakelijk voor een gebruikersaccount of het gebruik, misbruik of afhankelijkheid van deze gebruiker van de Website. Een dergelijke aansprakelijkheidsbeperking is van toepassing ter voorkoming van verhaal van indirecte en incidentele schade, gevolgschade, bijzondere, exemplaire en strafrechtelijke schade, ongeacht of deze vordering gebaseerd is op garantie, contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schadevergoeding of anderszins, ook als Chezullet Jobboard of aan Chezullet Jobboard gelieerde ondernemingen of externe licentiehouders vooraf op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade en ongeacht of een verhaalmogelijkheid faalt in haar wezenlijke doel. Een dergelijke beperking van aansprakelijkheid is van toepassing ongeacht of de schade voortvloeit uit gebruik of misbruik en afhankelijkheid van de Website, van vertrouwen gewekt door of schade veroorzaakt door op de Website geplaatste informatie, van onvermogen om de Website te gebruiken, of van de onderbreking, opschorting of beëindiging van de Website (inclusief dergelijke schade opgelopen door derden). Deze beperking is ook van toepassing met betrekking tot schade die voortvloeit uit andere services of goederen die worden ontvangen via of waarvoor geadverteerd wordt op de Website of die ontvangen worden door middel van door de Website ter beschikking gestelde links. Deze beperking geldt ook, zonder beperking, voor de kosten van de aanschaf van vervangende goederen of services, gederfde winst of verloren gegevens. Deze beperking is verder van toepassing ten aanzien van de prestaties of ontbrekende prestaties van de Website of van enige informatie of producten die op de Website worden weergegeven of op welke manier dan ook gekoppeld zijn met of gerelateerd zijn aan de Website. Deze beperking is van toepassing ongeacht het niet bereiken van het hoofddoel van een beperkt verhaal, voor zover wettelijk toegestaan. Voor zover wettelijk toegestaan, is de maximale aansprakelijkheid van Chezullet Jobboard en aan Chezullet Jobboard gelieerde ondernemingen en hun externe licentiegevers, voor alle schade, verlies en redenen voor een rechtsvordering, die al dan niet voortvloeien uit een contract, een onrechtmatige daad (met inbegrip van nalatigheid) of anderszins, beperkt tot het bedrag dat u aan Chezullet Jobboard heeft betaald voor het gebruik van de Website.

11.12. Zonder beperkingen aan het voorgaande, zijn Chezullet Jobboard of zijn gelieerde partijen, of externe licentiegevers, onder geen enkele omstandigheden aansprakelijkheid of verantwoordelijk, en worden ze niet beschouwd als in gebreke te zijn onder deze Overeenkomst of deze Overeenkomst te hebben geschonden, voor vertragingen of verstoringen van prestaties die direct of indirect het gevolg zijn van, voortvloeien uit of worden veroorzaakt door handelingen, oorzaken, krachten of omstandigheden die buiten zijn controle vallen, inclusief maar niet beperkt tot de volgende gebeurtenissen van overmacht: (a) overmacht of natuurrampen of natuurlijke krachten; (b) een overstroming, brand, storm, aardbeving, epidemie, pandemie, explosie of andere gelijksoortige gebeurtenis; (c) oorlog, invasie, vijandelijkheden (ongeacht of oorlog is verklaard of niet), terroristische dreigingen of handelingen, rellen, oproer, andere burgerlijke onrusten of verstoringen, militaire verstoringen of sabotage; (d) overheidsacties, orde, wetgeving of regelgeving of opdrachten van binnenlandse of buitenlandse rechtbanken of gerechtshoven; (e) acties, embargo’s of blokkades die gelden op of na de datum van deze Overeenkomst; (f) acties van een overheidsinstantie; (g) nationale of regionale noodsituaties; (h) stakingen, arbeidsgeschillen of onderbrekingen of vertragingen of andere industriële verstoringen of defecten in arbeid of materialen; (i) defecten, onderbrekingen, verlies, fluctuaties of storingen van apparatuur (inclusief verwarming, verlichting of airconditioning), communicatie, computers (software en hardware, en inclusief maar niet beperkt tot computervirussen), of telefooncommunicatiediensten; (j) internet, computerapparatuur, telecommunicatieapparatuur, elektrische stroom of andere apparatuur of mechanische storingen of defecten; (k) gegevensverlies vanwege stroomuitval of mechanische problemen met systemen voor informatieopslag het ophalen van informatie; (l) verzuim van prestaties van derden; en (m) andere gebeurtenissen die buiten de controle van Chezullet Jobboard vallen.

11.13. Chezullet Jobboard garandeert niet dat de Chezullet Jobboard inhoud legaal kan worden bekeken of benaderd buiten Nederland. Toegang tot de Chezullet Jobboard inhoud is voor bepaalde personen of in bepaalde landen mogelijk niet legaal. Indien u de Chezullet Jobboard Website bezoekt doet u dat op uw eigen risico en bent u verantwoordelijk voor het voldoen aan de wet- en regelgeving van uw jurisdictie.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1. Op deze Overeenkomst en elk geschil dat daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt of op enige manier is gekoppeld aan de Website (‘Geschil’) is voor alle zaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de geldigheid, opzet en prestaties van deze Overeenkomst, het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor alle acties, rechtszaken of andere wettelijke procedures in verband met een dergelijk Geschil is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om daar kennis van te nemen. Elk van de Partijen stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter.

13. Vrijwaring van collectieve processen

13.1. Door gebruik te maken van de Website en in ruil voor de diensten die worden aangeboden door Chezullet Jobboard, erkent u dat Chezullet Jobboard deze alleen kan aanbieden onder de voorwaarden en bepalingen zoals in deze Algemene Voorwaarden uiteengezet. Als gedeeltelijke vergoeding voor uw gebruik van de Website en deze diensten, gaat u ermee akkoord Chezullet Jobboard niet in rechte te betrekken als een collectieve eiser of collectieve vertegenwoordiger, zult u zich niet aansluiten als collectieve eiser, of op enigerlei wijze deelnemen als een benadeelde partij in een collectieve rechtszaak tegen Chezullet Jobboard met betrekking tot uw gebruik van de Website. Niets uit deze paragraaf beperkt echter uw recht om een rechtszaak aan te spannen als individuele eiser, inclusief bij de lokale rechtbank, met inachtneming van artikel 12 hierboven.

14. Scheidbaarheid en herzien individuele bepalingen

14.1. Elke bepaling van deze Overeenkomst is een afzonderlijk afdwingbare bepaling. Indien enige bepaling in deze Overeenkomst door een daartoe bevoegde rechtbank onuitvoerbaar of ongeldig wordt verklaard, dan heeft het niet geldig zijn van bedoelde bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen in deze Overeenkomst, die alsdan volledig van kracht en effectief blijven zodat deze Overeenkomst volledig van kracht blijft, wordt geïnterpreteerd en afgedwongen, alsof een dergelijke bepaling niet was opgenomen, of was gewijzigd zoals hierna vermeld, al naar gelang het geval.

14.2. Indien door enige bevoegde rechtbank wordt bepaald dat een bepaling van deze Overeenkomst onuitvoerbaar of ongeldig is, dan wordt een dergelijke bepaling – voor zover mogelijk minimaal – herzien, zodat de betreffende bepaling in de kern van kracht blijft en deze Overeenkomst van kracht blijft in overeenstemming met de overige voorwaarden.

15. Gebruik van de Website door minderjarigen

15.1. De Website mag niet worden gebruikt door personen onder de 16 jaar. Als lokale wetgeving echter een andere minimumleeftijd vereist om de diensten van Chezullet Jobboard op de Website wettelijk te kunnen gebruiken, geldt die andere leeftijd als de van toepassing zijnde minimumleeftijd. In alle rechtsgebieden buiten de Europese Unie moet u, als u jonger bent dan 18 of nog niet meerderjarig bent in uw rechtsgebied, Chezullet Jobboard gebruiken onder toezicht van een ouder, wettelijke voogd of verantwoordelijke volwassene. Chezullet Jobboard implementeert diverse maatregelen om te voorkomen dat personen die niet voldoen aan de minimumleeftijd en andere van toepassing zijnde leeftijdsvereisten, toegang krijgen tot de diensten van Chezullet Jobboard.

15.2. Chezullet Jobboard informeert u hierbij dat er technische bescherming voor ouderlijk toezicht (zoals computer hardware, -software of -filterdiensten) in de markt verkrijgbaar is die kan helpen de toegang tot materiaal dat schadelijk is voor minderjarigen, te beperken. Houd er rekening mee dat Chezullet Jobboard dergelijke producten of diensten slechts als algemene suggestie aandraagt en dat Chezullet Jobboard deze producten of diensten verder niet ondersteunt en/of daar op geen enkele wijze verantwoordelijk voor is.

16. Overig

16.1. Deze Overeenkomst (met inbegrip van alle andere artikelen van deze Overeenkomst van Deel B en Deel C) vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan, met inbegrip van alle bepalingen die van toepassing zijn op de partijen, en overstijgt en vervangt alle voorgaande of gelijktijdige schriftelijke of mondelinge afspraken of overeenkomsten met betrekking tot het betreffende onderwerp.

16.2. Elke verklaring van afstand van een bepaling van deze Overeenkomst is uitsluitend van kracht indien deze schriftelijk wordt verstrekt en ondertekend is door Chezullet Jobboard. Deze Overeenkomst, samen met eventuele wijzigingen en aanvullende overeenkomsten die u met Chezullet Jobboard aangaat in verband met de Website, vormt de volledige overeenkomst tussen u en Chezullet Jobboard met betrekking tot de Website. Indien een bepaling van deze Overeenkomst ongeldig wordt geacht door een bevoegde rechtbank, heeft de ongeldigheid van een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Overeenkomst en blijven deze volledig van kracht. U gaat ermee akkoord dat deze Overeenkomst niet kan worden aangepast, gewijzigd of omzeild, tenzij schriftelijk overeengekomen door een gemachtigde van elk van de partijen. Voor alle duidelijkheid en ter voorkoming van misverstanden: mondelinge communicatie zoals bijvoorbeeld telefonische communicatie tussen u en een Chezullet Jobboard-medewerker kan niet worden beschouwd als een wijziging of aanpassing van deze Overeenkomst.

16.3. Door de Website te openen of te gebruiken, stemt u in met deze Overeenkomst en gaat u ermee akkoord te voldoen aan alle van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving.

16.4. U begrijpt en erkent dat Chezullet Jobboard of de dochterondernemingen van Chezullet Jobboard, of de licentiegevers van Chezullet Jobboard of de dochterondernemingen van Chezullet Jobboard, houder is of zijn van alle rechten, eigendomsrechten en belangen in de Website en alle eigendomsrechten die hier verband mee houden. Chezullet Jobboard behoudt zich alle rechten voor die niet specifiek hierin zijn verleend. U zult geen mededelingen van auteursrechten, eigendomsrechten, toeschrijvingen voor handels- en dienstmerken, octrooiaanduidingen of andere aanduidingen van eigendom op de materialen aanpassen die worden geopend via de Website, anders dan uw eigen inhoud en materialen. Elk gebruik van de inhoud en materialen of beschrijvingen, elk afgeleid gebruik van de Website of de inhoud en materialen en elk gebruik van datamining, robots of vergelijkbare verzamel- en extractieprogramma’s van gegevens, is strikt verboden. U mag in geen geval een deel van de Website of inhoud en materialen daarop insluiten.

16.5. U mag uw rechten of plichten onder deze Overeenkomst niet toewijzen of delegeren zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Chezullet Jobboard en een dergelijke poging hiertoe is ongeldig. Chezullet Jobboard mag de eigen rechten en plichten hieronder vrijelijk toewijzen of delegeren zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Bovendien kan Chezullet Jobboard elke overeenkomst tussen u en Chezullet Jobboard toewijzen aan een gelieerde entiteit door u op de hoogte te stellen van een dergelijke overdracht. Chezullet Jobboard en u hebben geen wettelijk(e) partnerschap, bureaurelatie of arbeidsrelatie. Wanneer Chezullet Jobboard de Website of gerelateerde tools en diensten aan u verstrekt, doet Chezullet Jobboard dit uitsluitend in zijn hoedanigheid van serviceprovider.

17. Vragen of klachten

17.1. Als u een vraag of klacht heeft met betrekking tot de Website, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Chezullet Jobboard via services@chezulletjobs.nl.

18. Slotbepaling

18.1. Indien u niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, kunt u de Website niet meer gebruiken. Deze Algemene Voorwaarden zijn derhalve niet onderhandelbaar.

B. Algemene voorwaarden voor Werkzoekenden

De volgende algemene voorwaarden (‘B. Algemene voorwaarden voor Werkzoekenden’) zijn mede van toepassing op alle personen die op zoek zijn naar vacatures, of diensten of informatie met betrekking tot hun persoonlijke zoektocht naar een baan of vacatures (‘Werkzoekenden’) en andere gebruikers die de Website openen of gebruiken voor of namens Werkzoekenden of anderszins hun acceptatie van deze Overeenkomst aangeven. Voor dit deel B van de Algemene voorwaarden van Chezullet Jobboard worden met alle verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’, u, het individu dat of de organisatie die deze Website opent in uw hoedanigheid als Werkzoekende bedoeld.

1. Vacatures of vacatureplaatsingen

1.1. Chezullet Jobboard kan Vacatureplaatsingen die werkmogelijkheden adverteren en andere baan gerelateerde inhoud beschikbaar maken, inclusief links naar externe websites (‘Vacatureplaatsingen’ en ‘Vacatures’), via de zoekresultaten van Chezullet Jobboard of anderszins via de Website.

1.2. Zoeken naar vacatures op Chezullet Jobboard is gratis voor personen die naar openstaande vacatures zoeken (‘Werkzoekenden’).

1.3. Vacatures worden opgesteld en aangeboden door externe partijen waarover Chezullet Jobboard geen controle heeft. U bevestigt en begrijpt dat Chezullet Jobboard geen controle heeft over de inhoud van Vacatures, links van of naar Vacatures of enige voorwaarden die externe partijen uitoefenen wanneer een Werkzoekende een sollicitatie heeft verzonden of de Website heeft verlaten. Sommige van deze externe partijen proberen bijvoorbeeld Werkzoekenden een tarief te laten betalen om te solliciteren op een bepaalde vacature, hoewel Chezullet Jobboard zijn best doet om dergelijke Vacatureplaatsingen niet op de Website te zetten. Als u de Chezullet Jobboard-website verlaat en ervoor kiest om naar een website van een externe partij te gaan, accepteert u de voorwaarden die door die externe partij worden opgelegd.

1.4. Met uitzondering van gesponsorde, aanbevolen of betaalde plaatsingen worden de Vacatures op, of gekoppeld via, de Website op een geautomatiseerde manier geïndexeerd of geplaatst. Chezullet Jobboard is niet verplicht om alle Vacatures te screenen of om een Vacature op te nemen in de zoekresultaten of andere vermeldingen, en kan een Vacature om wat voor reden dan ook uitsluiten of verwijderen van de Website. Chezullet Jobboard kan de juistheid of volledigheid van een Vacature of andere informatie die door een Werkgever of andere gebruiker wordt ingediend, niet bevestigen, met inbegrip van de identiteit van een dergelijke Werkgever of andere gebruiker. Chezullet Jobboard is niet verantwoordelijk, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van Vacatures, Bedrijfspagina’s, screeningsvragen en -antwoorden en assessments. Bovendien kan Chezullet Jobboard zoekopties aanbieden om de zoekresultaten voor Vacatures te beperken aan de hand van categorieën voor dienstverband (zoals voltijds of deeltijds). Dergelijke categorieën worden onafhankelijk en geheel door Chezullet Jobboard bepaald en zijn mogelijk geen directe of daadwerkelijke weerspiegeling van de inhoud van Vacatures. Chezullet Jobboard kan de indeling van Vacatureplaatsingen wijzigen zodat u ze beter kunt lezen op een mobiele telefoon. Hoewel Chezullet Jobboard in sommige gevallen kan worden gecompenseerd door werkgevers die Vacatures plaatsen, waardoor zoeken naar banen via Chezullet Jobboard gratis blijft voor Werkzoekenden, worden alle Vacatures beschouwd als advertenties. Chezullet Jobboard geeft Vacatures weer op basis van een combinatie van biedingen van werkgevers en relevantie, zoals zoektermen en andere activiteiten op Chezullet Jobboard. U mag de Website van Chezullet Jobboard of de inhoud ervan alleen gebruiken voor niet-commerciële doeleinden.

1.5. Chezullet Jobboard kan de functionaliteit bieden om een telefoonnummer te bellen dat in een Vacature staat vermeld. Er wordt dan gebeld met de telefoonapp op een mobiel apparaat. Chezullet Jobboard kan niet garanderen dat het opgehaalde telefoonnummer het juiste telefoonnummer is voor de Werkgever of de Vacature die u bekijkt.

2. Curriculum vitae ’s en aanbevolen vacatures

2.1. Door een openbaar curriculum vitae (‘cv’) op de Website te plaatsen, vraagt u Chezullet Jobboard om en geeft u Chezullet Jobboard toestemming om uw cv beschikbaar te stellen aan externe partijen, zoals Werkgevers, waarvan Chezullet Jobboard denkt dat ze geïnteresseerd kunnen zijn in uw cv. Door een cv te uploaden naar Chezullet Jobboard of te maken (een ‘Chezullet Jobboard-cv’), kan Chezullet Jobboard Vacatureplaatsingen met u delen die overeenkomen met de inhoud van uw Chezullet Jobboard-cv. Chezullet Jobboard accepteert geen verantwoordelijkheid voor de cv- of sollicitatie-informatie die u plaatst, verzendt of ontvangt via de Website en wijst alle aansprakelijkheid hiervoor af. Als u onjuistheden in dergelijk materiaal ziet, is het uw verantwoordelijkheid om dergelijke informatie te corrigeren of contact op te nemen met Chezullet Jobboard om dit te laten doen. Om uw privacy te beschermen kan Chezullet Jobboard contactgegevens in uw cv, zoals uw e-mailadres, maskeren of verbergen en vervangen door een alias.

2.2. Chezullet Jobboard kan u ook automatisch aanbevolen vacatures sturen via het e-mailadres waarmee u een Chezullet Jobboard-account heeft aangemaakt of waarmee u op een vacature heeft gereageerd. Chezullet Jobboard mag bepalen wat deze aanbevolen vacatures zijn op basis van een aantal factoren, met inbegrip van maar niet beperkt tot informatie over uzelf die u plaatst op de Website (inclusief in uw Chezullet Jobboard-cv), zoekopdrachten die u uitvoert op de Website, vacatures waarop u klikt, vacatures waarop u solliciteert of de documentatie die u via Chezullet Jobboard voor een sollicitatie verstrekt aan een Werkgever.

3. Via Chezullet Jobboard solliciteren op Vacatures

3.1. Alle cv- of sollicitatie-informatie die u via de Website verstuurt, inclusief persoonsgegevens in een cv, sollicitatie of antwoorden op screeningsvragen en assessments (de ‘Website’), vallen onder deze Overeenkomst en onder het Privacybeleid van Chezullet Jobboard. Wanneer u informatie aan een Werkgever heeft verstrekt (in de vorm van een sollicitatie, cv, e-mail of anderszins), heeft Chezullet Jobboard geen controle over hoe de Werkgever die informatie gebruikt of openbaar maakt. Als u wilt aanvragen dat de Werkgever dergelijke informatie verwijdert, wijzigt of de vertrouwelijkheid ervan behoudt, moet u deze aanvraag rechtstreeks bij de Werkgever indienen.

3.2. Chezullet Jobboard kan uw sollicitatiemateriaal gebruiken om vast te stellen of u mogelijk geïnteresseerd bent in een Vacatureplaatsing en Chezullet Jobboard kan contact met u opnemen over een dergelijke Vacatureplaatsing. Chezullet Jobboard kan dergelijke informatie bewaren, ongeacht of een Vacatureplaatsing is gesloten of niet meer beschikbaar is op de Website. Omwille van het kwaliteitsbehoud van de Website en Diensten kan Chezullet Jobboard naar eigen inzicht beperkingen opleggen aan uw mogelijkheid om te solliciteren op Vacatureplaatsingen of aan andere diensten van Chezullet Jobboard. Daarnaast geldt dat als u uw interesse in een Vacatureplaatsing aangeeft of als u bevestigt dat u zult deelnemen aan een event, u uw cv en sollicitatiegegevens naar Chezullet Jobboard verzendt en u Chezullet Jobboard verzoekt en machtigt om deze gegevens beschikbaar te stellen aan de relevante Werkgever(s) voor de betreffende Vacatureplaatsing(en). Als u Chezullet Jobboard verzoekt om een sollicitatie of bericht, met inbegrip van maar niet beperkt tot een ondertekend schriftelijk aanbod, naar een Werkgever te sturen via de Website of het doorstuursysteem van Chezullet Jobboard, of een sollicitatie opslaat, begrijpt u dat dit geen garanties geeft en dat Chezullet Jobboard het recht heeft om deze sollicitatie of dit bericht opnieuw in te delen.

3.3. U erkent en gaat ermee akkoord dat Werkgevers kunnen vragen dat Chezullet Jobboard uw sollicitatiematerialen, cv, antwoorden op screeningsvragen, antwoorden op assessmentvragen en andere informatie die u aan Chezullet Jobboard verstrekt, samenvoegt in één document. U gaat er ook mee akkoord dat Chezullet Jobboard deze sollicitatiematerialen namens u samenvoegt. Wanneer u solliciteert op een vacature op Chezullet Jobboard, gaat u akkoord met de automatische verwerking van Chezullet Jobboard met betrekking tot uw sollicitatie, omdat dergelijke verwerking een essentieel onderdeel van deze Overeenkomst is. Daarnaast stemt u ermee in dat uw sollicitaties en reacties die u van de Werkgever ontvangt (waaronder aanbiedingsbrieven), door Chezullet Jobboard worden verwerkt en geanalyseerd volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Chezullet Jobboard.

3.4. Als u solliciteert op een vacature via de Website, zal Chezullet Jobboard proberen om uw sollicitatie naar de contactgegevens van een Werkgever of Vertegenwoordiger te sturen. We kunnen niet garanderen dat dergelijke berichten en sollicitaties worden afgeleverd, ontvangen, geopend, gelezen of verwerkt. Chezullet Jobboard garandeert niet dat een Werkgever een dergelijk cv of ander sollicitatiemateriaal ontvangt, ervan op de hoogte wordt gesteld, dit opent, leest of erop reageert, of dat er geen fouten optreden bij de overdracht of opslag van gegevens. Chezullet Jobboard kan u echter een melding sturen wanneer een van de bovenstaande gebeurtenissen plaatsvindt.

3.5. Houd er rekening mee dat Vacatures kunnen verlopen in de tijd tussen het versturen van uw sollicitatie en het moment waarop deze wordt ontvangen. Chezullet Jobboard heeft geen verantwoordelijkheid voor verlopen Vacatures of voor het afleveren van sollicitaties voordat een Vacature verloopt. Bovendien kan Chezullet Jobboard de juistheid van de door Werkgevers verstrekte contactgegevens niet garanderen. Ook kan Chezullet Jobboard de technische mogelijkheden van externe sites, met inbegrip van maar niet beperkt tot Applicant Tracking Systems (ATS’en), niet garanderen. Als u een sollicitatie of berichten liever niet op deze wijze verzendt en u niet wilt dat deze worden opgeslagen op Chezullet Jobboard, dan staat het u vrij om niet via de Website te solliciteren en de doorstuurfunctie van Chezullet Jobboard niet te gebruiken en uw sollicitatie of berichten rechtstreeks naar de Werkgever te versturen op een andere gewenste wijze, inclusief het openbare mailsysteem. U kunt direct contact opnemen met de Werkgever om naar andere sollicitatiemethoden te vragen als u niet via Chezullet Jobboard wilt solliciteren. Als u de Website gebruikt, gaat u volledig akkoord met het bovenstaande.

3.6. Als u alternatieve methoden van screenen of solliciteren nodig heeft, kunt u direct contact opnemen met de Werkgever om dit te vragen, aangezien Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk is voor het sollicitatieproces van de Werkgever.

3.7. Door gebruik te maken van Chezullet Jobboard, gaat u ermee akkoord dat Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk is voor de inhoud van de sollicitatie, berichten, screeningsvragen of assessments van de Werkgever of de opmaak of afleveringsmethode ervan, en dat Chezullet Jobboard de ontvangst van uw sollicitatie door de Werkgever of de ontvangst van berichten van de Werkgever door u niet garandeert. Houd er rekening mee dat Chezullet Jobboard de vragen die door Werkgevers worden gesteld of de kwalificatiecriteria voor vacatures van Werkgevers, niet bepaalt. Sommige vragen hebben mogelijk het label ‘Optioneel’. Dit betekent alleen maar dat de sollicitatie naar de Werkgever kan worden gestuurd zonder antwoord te geven. Chezullet Jobboard kan niet garanderen dat de Werkgever een dergelijke sollicitatie in overweging neemt of een bepaalde vaststelling doet met betrekking tot een dergelijke sollicitatie. Chezullet Jobboard kan Werkzoekenden ervan op de hoogte stellen dat een vereiste van een Werkgever uit een vacaturetekst niet aanwezig lijkt te zijn in een cv of sollicitatie. Deze informatie wordt zonder garantie gepresenteerd en Chezullet Jobboard garandeert niet dat het bijwerken van een cv of sollicitatie zal leiden tot een baanaanbod. Chezullet Jobboard garandeert de identiteit van een Werkgever of medewerkers niet en raadt Werkzoekenden aan om tijdens het sollicitatieproces zorgvuldig te werk te gaan. Chezullet Jobboard kan geen garantie geven met betrekking tot gezondheids- en veiligheidsmaatregelen in het recruitment- of gespreksproces van een Werkgever. Chezullet Jobboard raadt Werkzoekenden aan om best practices voor persoonlijke gezondheid en veiligheid te volgen zoals die worden aanbevolen door het RIVM in Nederland en/of de World Health Organization op mondiaal niveau of een gelijksoortig instituut. Chezullet Jobboard garandeert de geldigheid van een vacature niet en raadt Werkzoekenden aan om de geldigheid ervan te controleren voordat ze beslissingen nemen over hun huidige werksituatie. Werkzoekenden zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren van de juistheid van de gegevens van een Werkgever of de geldigheid van een vacature.

3.8. Chezullet Jobboard kan sollicitatiemateriaal (waaronder cv’s en antwoorden op screeningsvragen) en de recentheid van uw activiteiten op Chezullet Jobboard gebruiken om te bepalen of de woorden in het cv en de antwoorden op screeningsvragen van een Werkzoekende overeenkomen met de woorden in een Vacature- of cv-zoekopdracht en vice versa. U accepteert dit en u machtigt Chezullet Jobboard om relevante cv’s en screeningsvragen te onderscheiden van niet-relevante cv’s en screeningsvragen en deze te presenteren aan de Werkgever als relevante of niet-relevante opties. Chezullet Jobboard kan deze informatie ook gebruiken om de Website of andere Chezullet Jobboard-producten of -diensten te verbeteren (waaronder het tonen of anderszins beschikbaar maken van mogelijk relevante Vacatureplaatsingen en cv’s voor Werkzoekenden en Werkgevers).

3.9. Door gebruik te maken van De Website en screeningsvragen te beantwoorden, erkent u dat Werkgevers aan Chezullet Jobboard de instructie kunnen hebben gegeven om afwijzingen te versturen als uw antwoorden niet overeenkomen met door de Werkgever gewenste antwoorden en erkent u dat Chezullet Jobboard het versturen van deze weigeringen niet beoordeelt. Chezullet Jobboard kan Werkgevers de mogelijkheid bieden om een automatische reply functie op hun account te activeren. Als deze automatische reply functie wordt geactiveerd, geeft de Werkgever Chezullet Jobboard de instructie om namens de Werkgever een bericht naar de Werkzoekende te sturen met de melding dat de Werkgever niet verdergaat met de sollicitatie. Deze meldingen worden automatisch verzonden na een door de Werkgever geselecteerde periode, tenzij de Werkgever bij Chezullet Jobboard aangeeft geïnteresseerd te zijn in uw sollicitatie. U bevestigt en gaat ermee akkoord dat Chezullet Jobboard geen aandeel heeft in het verzenden van deze berichten, en dat dergelijke berichten uitsluitend een resultaat zijn van de beslissing van de Werkgever om de automatische reply functie te activeren en geen actie te ondernemen met betrekking tot uw sollicitatie via Chezullet Jobboard binnen de door de Werkgever geselecteerde periode. Al het directe contact dat de Werkgever met u heeft, en dus niet via een tool van Chezullet Jobboard (door u bijvoorbeeld rechtstreeks te bellen of e-mailen in plaats van via een doorstuurfunctie van Chezullet Jobboard), is niet zichtbaar voor Chezullet Jobboard en voorkomt niet dat er een afwijzingsbericht wordt verzonden via de automatische reply functie.

3.10. Wanneer u naar vacatures zoekt via Chezullet Jobboard en solliciteert op een vacature, inclusief vacatures op externe websites, kan Chezullet Jobboard informatie van uw Chezullet Jobboard-profiel voorstellen om op te nemen in uw sollicitatie. Het is uw verantwoordelijkheid om suggesties te bekijken voordat u ze accepteert en in uw sollicitatie opneemt.

4. Communicatie en andere acties op de Website

4.1. Als u materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt (waaronder Vacatureplaatsingen, cv’s en berichten) via of met behulp van de Website, kan Chezullet Jobboard dergelijk materiaal bijvoorbeeld gebruiken voor gegevensanalyses, kwaliteitscontrole of om de Website of andere producten of diensten van Chezullet Jobboard te verbeteren (waaronder verbeterde zoekresultaten en andere vermeldingen voor Werkzoekenden en Werkgevers aanbieden), zowel op geautomatiseerde wijze of anderszins. Wanneer een Werkgever materialen bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt via of met gebruik van de Website, kan Chezullet Jobboard u informeren over dergelijke acties. Daarnaast kan Chezullet Jobboard u ook informeren dat een Werkgever andere acties heeft ondernomen met betrekking tot een Vacature, uw cv of uw sollicitatie, zoals het pauzeren of sluiten van een Vacature, het openen van, bekijken van, reageren op of een beslissing nemen met betrekking tot uw cv of sollicitatie of de vacature. Chezullet Jobboard kan de Werkgever informeren over activiteiten die u onderneemt op de Website of uw gebruik van de Website, bijvoorbeeld of u online bent op Chezullet Jobboard. U stemt er hierbij mee in dat Chezullet Jobboard dergelijke acties onderneemt.

4.2. Als u pushberichten van de browser heeft ingeschakeld maar dit wilt uitschakelen, kunt u dit doen in de instellingen van uw browser.

4.3. Chezullet Jobboard kan u de mogelijkheid bieden om een herinnering voor het sollicitatiegesprek te ontvangen via een sms-bericht als een Werkgever een gesprek heeft ingepland. In dit geval vult u uw telefoonnummer in op het toestemmingsformulier van Chezullet Jobboard en bevestigt u dat dit uw telefoonnummer is en u het recht heeft om sms-berichten op het nummer te ontvangen. U ontvangt alleen voor dergelijke sollicitatiegesprekken een sms-bericht van Chezullet Jobboard en u stemt ermee in om dergelijke sms-berichten op uw mobiele telefoon te accepteren, waaronder berichten die worden verstuurd door een geautomatiseerd telefoonsysteem. Houd er rekening mee dat deze sms-dienst afhankelijk is van de functionaliteit van externe leveranciers en dat er technische vertragingen kunnen optreden bij deze leveranciers. Ook kan Chezullet Jobboard de technische mogelijkheden van externe partijen om dergelijke sms-berichten te ontvangen, niet garanderen.

4.4. Chezullet Jobboard kan ook functionaliteiten in berichten plaatsen die betrekking hebben op uw sollicitatie waarmee u direct met een externe partij kunt bellen. Houd er rekening mee dat deze functionaliteit enkel als een dienst wordt verleend en dat deze gesprekken niet plaatsvinden via of worden opgenomen door Chezullet Jobboard. De standaard beltarieven van uw telefoonprovider zijn van toepassing.

4.5. U kunt berichten ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot sms-berichten, e-mails of e-mailmeldingen, die betrekking hebben op uw activiteit of die van een Werkgever (als u op een vacature heeft gesolliciteerd) op of gebruik van de Website of een andere communicatiedienst, een ander product of een andere functie die op of via de Website wordt geboden. U kunt niet volledig vertrouwen op de accuraatheid van dergelijke berichten en dient derhalve te allen tijd uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en dergelijke berichten proactief te controleren. Als u bijvoorbeeld een uitnodiging voor een sollicitatiegesprek accepteert, is het uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de Werkgever om te controleren of deze uw reactie heeft ontvangen. Vertrouw niet op meldingen via Chezullet Jobboard. Chezullet Jobboard kan uw e-mailadres gebruiken om een alias-e-mailadres te maken voor uw communicatie, in plaats van dat uw daadwerkelijke e-mailadres zichtbaar is voor de Werkgever. Mocht u ervoor kiezen om een e-mail te verzenden vanaf een externe e-mailclient, dan kan de persoon met wie u communiceert uw e-mailadres (en niet uw alias) mogelijk zien. Chezullet Jobboard wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de overdracht of opslag van dergelijke meldingen van de hand en garandeert de levering of ontvangst hiervan niet, inclusief de datum of het tijdstip waarop ze zijn verstuurd. Indien berichten naar een gesloten account worden verstuurd, worden deze berichten niet afgeleverd.

4.6. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, andere communicatieopties in te schakelen voor bepaalde Werkgevers of Vacatures, en om u ervan op de hoogte te stellen dat andere communicatieopties beschikbaar zijn voor een bepaalde vacature of Werkgever. Chezullet Jobboard kan, naar eigen inzicht, deze andere communicatieopties te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving uitschakelen voor elke Werkgever of Werkzoekende.

5. Virtuele communicatie

5.1. Werkgevers kunnen u de mogelijkheid bieden om deel te nemen aan virtuele en externe communicaties met behulp van Chezullet Jobboard-producten, inclusief maar niet beperkt tot telefoongesprekken, virtuele vergaderingen en videogesprekken (‘Virtuele sollicitatiegesprekken’). U begrijpt dat Chezullet Jobboard geen telecommunicatieprovider is en dat Chezullet Jobboard u alleen de optie biedt om te communiceren met Werkgevers via diensten die mogelijk worden geboden door externe providers. Houd er rekening mee dat deze telecommunicatiedienst mogelijk afhankelijk is van de functionaliteit van externe leveranciers en dat er technische vertragingen of storingen kunnen optreden bij deze leveranciers. Chezullet Jobboard kan niet instaan voor de technische capaciteiten van externe partijen om dergelijke telefoon- of videocommunicaties te ontvangen, over te dragen of te ondersteunen. Chezullet Jobboard garandeert geen enkel aspect van uw Virtuele sollicitatiegesprekservaring, inclusief overdracht van telefoon- of videocommunicaties, kwaliteit van audio-/visueel materiaal, gegevensbeveiliging of gegevensgebruik en beperkingen. Chezullet Jobboard is niet aansprakelijk voor claims die voortvloeien uit uw gebruik van Virtuele gesprekken en u vrijwaart Chezullet Jobboard van dergelijke claims.

5.2. U begrijpt dat Chezullet Jobboard geen garantie kan geven voor de planning of beschikbaarheid van de Werkgever om Virtuele sollicitatiegesprekken te voeren en dat Chezullet Jobboard niet kan instaan voor de geldigheid van de contactgegevens die aan Chezullet Jobboard zijn verstrekt. U begrijpt ook dat de Werkgever verantwoordelijk is voor vragen, opmerkingen en/of genomen recruitmentbeslissingen. Daarnaast zijn Werkgevers verantwoordelijk voor benodigde alternatieve oplossingen tijdens Virtuele gesprekken.

5.3. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat er geen bescherming is van enige informatie die u deelt of gegevens die u overdraagt tijdens uw deelname aan virtuele sollicitatiegesprekken, inclusief maar niet beperkt tot audio/-visueel materiaal, gespreksvragen- en antwoorden of uw foto of vertegenwoordiging. U erkent en gaat ermee akkoord dat Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk is voor het beveiligen of beschermen van gegevens of informatie die u deelt of overdraagt tijdens uw gebruik van virtuele sollicitatiegesprekken. Chezullet Jobboard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van gegevens die u deelt of overdraagt via het gebruik van virtuele sollicitatiegesprekken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u virtuele sollicitatiegesprekken voert naar eigen goeddunken en op eigen risico en dat Chezullet Jobboard alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het voeren van virtuele sollicitatiegesprekken, afwijst.

6. Chezullet Jobboard Assessments

6.1. Chezullet Jobboard kan een online tool via de Website ter beschikking stellen voor de verstrekking en beoordeling van assessments voor vaardigheden die kan worden geselecteerd door Werkgevers. Werkgevers kunnen deze assessments-tool gebruiken om u assessments te sturen, waarna u reacties kunt indienen. Nadat u een reactie heeft verstrekt, kan de Werkgever uw reactie bekijken op het Chezullet Jobboard platform.

6.2. Een assessment is uitsluitend bedoeld om een bepaalde vaardigheid te evalueren. Het is geen methode om de algemene geschiktheid van een Werkzoekende voor een vacature te evalueren. Alleen de Werkgever die het assessment stuurt en uw reactie bekijkt, bepaalt of een bepaalde vaardigheid relevant is voor een vacature en of een Werkzoekende geschikt is voor een vacature. Het ontvangen van of reageren op een assessment biedt geen garantie op een baan, een aanbod voor een baan, een aanbod voor een baan met een bepaald salaris of verdere communicatie of actie van een Werkgever. Een Werkgever bepaalt als enige of de Werkzoekende op basis van de reactie geschikt is. Werkgevers hebben Chezullet Jobboard mogelijk de opdracht gegeven om afwijzingen te sturen als u het assessments niet naar tevredenheid van de Werkgever heeft voltooid. U erkent dat deze afwijzingen naar goeddunken van de Werkgever worden verzonden en dat Chezullet Jobboard hier geen invloed op heeft. De Werkgever bepaalt als enige of opnieuw uitgevoerde assessments in overweging worden genomen als onderdeel van het recruitmentproces.

6.3. U erkent en begrijpt dat Werkgevers selecteren welke assessments worden gekoppeld aan hun openstaande vacatures, en dat Chezullet Jobboard niet bepaalt welke assessments Werkgevers sturen en dat Chezullet Jobboard de keuze voor of het gebruik van assessments door Werkgevers niet kan beïnvloeden. U stemt ermee in dat de vragen in een assessment uitsluitend worden gesteld door de Werkgever die het Assessment stuurt of door de Werkgever ingeschakelde derden, en niet door Chezullet Jobboard. U stemt er verder mee in dat Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk is voor het aanbieden van alternatieve screeningsmethoden en dat uitsluitend Werkgevers verantwoordelijk zijn voor het aanbieden van dergelijke alternatieve methoden. Als u een aangepaste vorm van of een alternatieve methode voor een assessment, screening of sollicitatie nodig heeft, bijvoorbeeld vanwege een handicap, dan kunt u dit aangeven bij de Werkgever. Chezullet Jobboard geeft geen garantie dat de Werkgever een dergelijke aanvraag heeft ontvangen of hierop reageert. Chezullet Jobboard garandeert niet dat de wijze waarop assessment-vragen worden aangeboden, voldoet aan (privacy)wetgeving.

6.4. U stemt ermee in en erkent dat assessments enkel nuttig en waardevol kunnen zijn als de inhoud vertrouwelijk blijft. U stemt er daarom mee in de inhoud van assessments vertrouwelijk te houden en deze niet te reproduceren of met anderen te bespreken, met uitzondering van communicatie tussen u en een Werkgever over het assessment dat u van de Werkgever heeft ontvangen en de reactie die u heeft gestuurd.

6.5. Chezullet Jobboard is niet verplicht om een assessment of reactie te screenen, of om een assessment of reactie op de Website op te nemen. Chezullet Jobboard kan assessments of reacties met of zonder reden en zonder enige verplichting of kennisgeving van de Website verwijderen. Assessment-links die naar u zijn verzonden, blijven mogelijk actief nadat een Werkgever zijn/haar vacaturecampagne op Chezullet Jobboard heeft gepauzeerd of gesloten. Wanneer een Werkgever een Vacature pauzeert of sluit (bijvoorbeeld nadat de Werkgever iemand heeft aangenomen), kan Chezullet Jobboard niet garanderen dat de Werkgever bijbehorende meldingen of updates bekijkt. Hieronder vallen assessments, reacties en vragen met betrekking tot alternatieve sollicitatiemethoden.

6.6. Als Werkzoekende stemt u ermee in dat uw reacties, sollicitaties en andere communicatie via een Chezullet Jobboard assessment, worden verwerkt en geanalyseerd door Chezullet Jobboard overeenkomstig deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Chezullet Jobboard. U vraagt en machtigt Chezullet Jobboard om uw reactie beschikbaar te stellen aan de Werkgever die het assessment verstrekt, of (wanneer u daar separaat toestemming voor heeft gegeven) aan alle Werkgevers die uw Chezullet Jobboard-profiel bekijken. U begrijpt dat dit zonder garantie gebeurt en dat Chezullet Jobboard zich het recht voorbehoudt om reacties weer te geven of opnieuw op te maken op een wijze waarop Werkgevers uw reactie samen met reacties van andere Werkzoekenden kunnen bekijken. Chezullet Jobboard kan de resultaten van de assessments van alle geselecteerde Werkzoekenden verzamelen met als doel het percentiel voor uw reactie weer te geven. U erkent ook dat uw verzoek aan Chezullet Jobboard voor het sturen van uw reactie naar een Werkgever niet meer kan worden geannuleerd. Chezullet Jobboard garandeert niet dat een Werkgever de reactie ontvangt, opent, leest of erop reageert, of dat er geen fouten optreden bij de gegevensoverdracht. Chezullet Jobboard kan u echter een melding sturen wanneer een van de bovenstaande gebeurtenissen plaatsvindt.

6.7. Als Werkzoekende maakt of verstuurt u geen reactie die: (i) zeer vertrouwelijke persoonlijke informatie bevat, zoals informatie over bankrekening of creditcard, informatie over online accounts, BSN-nummers (of vergelijkbare nummers buiten Nederland), gezondheidsinformatie of andere categorieën gegevens die vallen onder speciale vereisten voor inbreukmeldingen in elk land; (ii) eigendomsinformatie, handelsgeheimen, vertrouwelijke informatie, advertenties, kettingbrieven, pyramide schema’s, investeringskansen of andere ongevraagde commerciële communicatie bevat (tenzij anderszins door ons uitdrukkelijk schriftelijk toegestaan); of (iii) direct of indirect de Websiteregels schendt.

6.8. Chezullet Jobboard treedt niet op als uitzendbureau door een assessments-tool aan te bieden. Wanneer u gebruikmaakt van door of via Chezullet Jobboard aangeboden assessments, erkent u en stemt u ermee in dat Chezullet Jobboard geen medewerkers voor Werkgevers werft of werkgelegenheid voor Werkzoekenden verzorgt. Chezullet Jobboard biedt enkel een tool waarmee Werkgevers en Werkzoekenden naar eigen inzicht assessments en reacties kunnen uitwisselen. Werkgevers en Werkzoekenden zijn als enige verantwoordelijk voor de inhoud van assessments en reacties, verzoeken om sollicitatiegesprekken of aanbiedingen, eventuele problemen die voortvloeien uit een aanvaarding of weigering van een baan en alle andere problemen die voortvloeien uit het gebruik van door of via Chezullet Jobboard aangeboden assessments.

6.9. Als Werkzoekende stemt u ermee in dat alle rechten die u heeft op grond van toepasselijke wetten in Nederland op het gebied van arbeidsrecht, werkgelegenheid, gelijkheid en discriminatie en overeenkomstige wetten in andere landen, alleen jegens de Werkgever kunnen worden ingeroepen.

6.10. Chezullet Jobboard is geen externe belanghebbende in of aansprakelijk voor overeenkomsten tussen een Werkgever en een Werkzoekende, ongeacht of Chezullet Jobboard een vergoeding van de Werkgever ontvangt in verband met de transactie. Chezullet Jobboard is niet aansprakelijk voor kosten of schade voortvloeiend uit of in verband met een dergelijke transactie.

6.11. Chezullet Jobboard is niet verantwoordelijk, en wijst alle aansprakelijkheid af, voor de inhoud, juistheid, rechtsgeldigheid, volledigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of beschikbaarheid van de Website, Chezullet Jobboard assessments-tool en alle assessments en reacties.

7. Salaris, carrière, werven en andere informatie van Chezullet Jobboard

7.1. Chezullet Jobboard kan sommige informatie en inhoud uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekken aan gebruikers. Chezullet Jobboard kan u bijvoorbeeld gegevens verstrekken met betrekking tot een inschatting van het salaris voor een bepaalde Vacatureplaatsing, het aantal sollicitaties op een Vacatureplaatsing of de waarschijnlijkheid dat een bepaalde gebeurtenis zich voordoet, zoals worden geselecteerd voor een sollicitatiegesprek. Deze informatie die wordt verstrekt door Chezullet Jobboard, is gebaseerd op schattingen, is uitsluitend bedoeld ter informatie en ter indicatie en zonder garanties, kan worden gewijzigd en de nauwkeurigheid ervan kan variëren. Chezullet Jobboard kan ook salarisschattingen geven op andere Websitepagina’s dan Vacatureplaatsingen. Houd er rekening mee dat alle salarissen schattingen zijn die zijn gebaseerd op meerdere gegevens verstrekt aan Chezullet Jobboard door externe partijen. Deze cijfers worden enkel voor een algemene vergelijking aan Chezullet Jobboard-gebruikers verstrekt. Het (minimum)loon kan verschillen per branche en u dient contact op te nemen met de Werkgever voor het daadwerkelijke salaris.

7.2. Zo dient informatie met betrekking tot carrières of werving die door Chezullet Jobboard wordt geboden ook uitsluitend ter informatie en kan deze niet worden opgevat als professionele loopbaanondersteuning of personeelsdiensten. U begrijpt dat Chezullet Jobboard suggesties of informatie kan delen over optimaal gebruik, maar u begrijpt ook dat het uiteindelijk uw verantwoordelijkheid is om te bepalen hoe u zoekt naar een baan of een kandidaat. Tevens begrijpt u dat Chezullet Jobboard geen uitzendbureau of personeelsbureau is en dat het verstrekken van carrière- of wervingsgidsen dit niet impliceert. U begrijpt ook dat door te verwijzen naar of gebruik te maken van deze carrière- en wervingsgidsen, u geen sollicitatiegesprekken, aanbiedingen en indiensttreding worden gegarandeerd en u zelf volledig verantwoordelijk bent voor het gebruik van deze diensten of gidsen. Chezullet Jobboard kan u als een gebruiker van de Website van tijd tot tijd e-mails sturen vanuit de carrière- of wervingsgidsen als onderdeel van de diensten aan u. Deze e-mails kunnen het volgende bevatten, maar zijn niet beperkt tot: tips voor het verbeteren van uw cv of hoe u uw cv effectief kunt gebruiken in het sollicitatieproces, veel gestelde vragen tijdens sollicitatiegesprekken, volgende stappen nadat u een sollicitatie heeft verstuurd en hoe u zich voorbereidt op een nieuwe baan nadat u bent aangenomen.

7.3. Chezullet Jobboard kan als onderdeel van haar diensten u de mogelijkheid bieden om contact te leggen met externe partijen, ook wel carrièrecoaches of professionele schrijvers genoemd, om het zoeken naar vacatures, het opstellen van een cv of carrièrestrategieën te bespreken, via de Website of persoonlijk. Ongeacht de manier waarop u met deze partijen communiceert, erkent u dat deze externe partijen geen medewerkers zijn van Chezullet Jobboard en dat Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk is voor de inhoud van een dergelijk gesprek of voor de inhoud van door externe partijen verrichte werkzaamheden. Deel geen informatie met deze partijen die u als vertrouwelijk of persoonlijk gevoelig beschouwt. Chezullet Jobboard geeft geen garanties voor de kwaliteit of effectiviteit van enig advies, enige aanbevelingen of enige begeleiding die u krijgt van deze externe partijen. U gaat ermee akkoord dat, voor zover toegestaan door de wet, Chezullet Jobboard geen aansprakelijkheid heeft die voortvloeit uit enig gesprek dat u heeft met een dergelijke externe partij.

8. Uw gegevens als werkzoekende

8.1. Als Werkzoekende onderneemt u verschillende acties op de Website van Chezullet Jobboard. U zoekt bijvoorbeeld naar vacatures en Chezullet Jobboard heeft kennis van gegevens en slaat gegevens op met betrekking tot de functies waarop u zoekt en die u selecteert, evenals de locatie van deze vacatures, het algemene salarisniveau of ervaringsniveau van de vacatures die u bekijkt (indien aangegeven in de vacature), de vacatures waar u op reageert, de hoeveelheid activiteiten of tijd van uw meest recente activiteit op Chezullet Jobboard, informatie die u direct aan Chezullet Jobboard verstrekt waaronder gewenst salaris of eerdere ervaring, of enige andere acties op de Website. U weet exact welke gegevens dit zijn omdat u de persoon bent die de activiteiten heeft ondernomen en de gegevens alleen betrekking hebben op uw activiteiten.

8.2. Als u een Chezullet Jobboard-account of een Chezullet Jobboard-cv heeft, stemt u ermee in dat Chezullet Jobboard deze gegevens kan koppelen aan uw Chezullet Jobboard-profiel en de vastgelegde feitelijke gegevens mag gebruiken om Vacatures en u of uw openbare cv aan Werkgevers voor te stellen die mogelijk geïnteresseerd zijn in een persoon die voldoet aan uw profiel op Chezullet Jobboard. U stemt er ook mee in dat Chezullet Jobboard contact met u op mag nemen op basis van dit vastgelegde gedrag namens Werkgevers of Chezullet Jobboard zelf. Houd er rekening mee dat onder de voornoemde acties geen informatie verzonden door u naar een externe partij hoort. Chezullet Jobboard kan echter wel openbaar weergeven dat u de Chezullet Jobboard-website onlangs heeft gebruikt om te communiceren met een externe partij. Als u uw cv als openbaar instelt, betekent dit ook dat Chezullet Jobboard alle bovenstaande informatie over uzelf mag delen met externe Werkgevers. Als u deze informatie niet wilt delen, kunt u uw cv op privé zetten.

9. Screeningstools

9.1. Chezullet Jobboard kan screeningstools beschikbaar stellen aan Werkgevers voor het sollicitatieproces, waaronder screeningsvragen, telefonische screeningshulpmiddelen en assessments. Chezullet Jobboard verstrekt licenties voor deze hulpmiddelen voor het gebruik door Werkgevers zoals is aangegeven door deze Werkgevers. Als Werkzoekende stemt u ermee in dat de Werkgever heeft bepaald om deze hulpmiddelen te gebruiken als onderdeel van het sollicitatieproces, en de gestelde vragen worden uitsluitend bepaald door de Werkgever en worden niet gesteld door Chezullet Jobboard. De Werkgever is de enige partij die bepaalt welke antwoorden een kandidaat kwalificeren en is de enige verantwoordelijke voor het gebruik van het screeningshulpmiddel, inclusief de resultaten met een ‘ongelijkwaardige impact’. U stemt er verder mee in dat alleen de Werkgever verantwoordelijk is voor het aanbieden van alternatieve screeningsmethoden. Chezullet Jobboard garandeert niet dat de wijze waarop deze vragen worden aangeboden, voldoen aan de geldende (privacy) wetgeving.

10. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

10.1. Op deze Overeenkomst en elk geschil dat daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt of op enige manier is gekoppeld aan de Website (‘Geschil’) is voor alle zaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de geldigheid, opzet en prestaties van deze Overeenkomst, het Nederlands recht van toepassing.

10.2. Voor alle acties, rechtszaken of andere wettelijke procedures in verband met een dergelijk Geschil is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om daar kennis van te nemen. Elk van de Partijen stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter.

11. Vrijwaring van collectieve processen

11.1. Door gebruik te maken van de Website en in ruil voor de diensten die worden aangeboden door Chezullet Jobboard, erkent u dat Chezullet Jobboard deze alleen kan aanbieden onder de voorwaarden en bepalingen zoals in deze Algemene Voorwaarden uiteengezet. Als gedeeltelijke vergoeding voor uw gebruik van de Website en deze diensten, gaat u ermee akkoord Chezullet Jobboard niet in rechte te betrekken als een collectieve eiser of collectieve vertegenwoordiger, zult u zich niet aansluiten als collectieve eiser, of op enigerlei wijze deelnemen als een benadeelde partij in een collectieve rechtszaak tegen Chezullet Jobboard met betrekking tot uw gebruik van de Website. Bovendien is uw gebruik van Vacatures zoeken, als Werkzoekende, van de Website kosteloos en u erkent dat een deel van de prijs die u betaalt om deze Website te gebruiken, uw aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden is met inbegrip van deze vrijwaring van collectieve processen. Niets uit deze paragraaf beperkt echter uw recht om een rechtszaak aan te spannen als individuele eiser, inclusief bij de lokale rechtbank, met inachtneming van artikel 10 hierboven.

12. Slotbepaling

12.1. Indien u niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, kunt u de Website niet meer gebruiken. Deze Algemene Voorwaarden zijn derhalve niet onderhandelbaar.

C. Algemene voorwaarden voor Werkgevers

De volgende algemene voorwaarden (‘C. Algemene voorwaarden voor Werkgevers’) zijn mede van toepassing op alle Werkgevers en andere gebruikers die de Website openen of gebruiken zoals bedoeld voor individuen en/of organisaties die informatie met betrekking tot openstaande vacatures namens zichzelf of iemand anders beschikbaar willen maken, inclusief maar niet beperkt tot bureaus die inkopen voor meerdere partijen, of anderszins hun acceptatie van deze Overeenkomst aangeven. Voor dit deel C van de Algemene voorwaarden van Chezullet Jobboard worden met alle verwijzingen naar ‘u’ of ‘uw’, u, het individu dat of de organisatie die deze Website opent in uw hoedanigheid als Werkgever bedoeld.

1. Werkgeversaccounts

1.1. Wanneer u op de Website van Chezullet Jobboard een werkgeversaccount (hierna ook: ‘account’) en een bedrijfspagina aanmaakt, vacatures plaatst die aangeven dat er openstaande vacatures zijn en als u ander baan gerelateerd materiaal plaatst, inclusief links naar websites van externe partijen (‘Vacatureplaatsingen’ of ‘Vacatures’), als onderdeel van het Chezullet Jobboard advertentieprogramma of anderszins, stemt u ermee in dat deze Overeenkomst, de voorwaarden die zijn gekoppeld aan alle Chezullet Jobboard-diensten en/of tools die u gebruikt, en alle beleidsregels van Chezullet Jobboard, inclusief het Privacybeleid en Cookiebeleid van Chezullet Jobboard, op u van toepassing zijn.

1.2. Wanneer u op de Website van Chezullet Jobboard een werkgeversaccount aanmaakt, kan Chezullet Jobboard u vragen om uw identiteit te verifiëren, al dan niet via een externe dienst.

1.3. Als Werkgever is uw account bedoeld voor zakelijk gebruik en niet voor persoonlijk gebruik. Chezullet Jobboard is er niet verantwoordelijk voor en wijst alle aansprakelijkheid van de hand als uw e-mail oneigenlijk wordt gebruikt door een externe partij. Door u te registreren op de Website van Chezullet Jobboard met een werkgeversaccount, gaat u ermee akkoord dat u verplichte e-mailupdates kan ontvangen met betrekking tot afwijkende activiteiten op uw account. Als u probeert een e-mail te verzenden vanaf een naam of e-mailadres dat niet correct, accuraat, actueel of volledig is, behoudt Chezullet Jobboard zich het recht voor om een dergelijke e-mail te verwijderen. Bovendien is een poging om een dergelijke e-mail te verzenden een schending van onze voorwaarden.

1.4. In sommige gevallen kunnen meerdere gebruikers aan hetzelfde account zijn gekoppeld (‘Gekoppeld account’). Een Gekoppeld account wordt gemaakt wanneer de primaire eigenaar (‘Beheerder’) van een Werkgeversaccount andere gebruikers uitnodigt voor hetzelfde account. Beheerders kunnen deze andere gebruikers verschillende niveaus van toegang en functionaliteit (‘Functies’) bieden binnen het account, zoals beschreven op de website. Als u een Beheerder bent die een gebruiker toevoegt aan een Functie of meerdere Functies, verklaart u aan Chezullet Jobboard dat u een geautoriseerde vertegenwoordiger van dit account bent en dat u de bevoegdheid heeft om toe te staan dat deze gegevens en toegang worden gedeeld. U stemt er verder mee in om Chezullet Jobboard te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle aantijgingen, vorderingen, acties, rechtszaken, eisen, schade, aansprakelijkheden, verplichtingen, verliezen, schikkingen, vonnissen, kosten en uitgaven (met inbegrip van maar niet beperkt tot de honoraria en kosten van advocaten) die voortvloeien uit het delen van deze gegevens en toegang tot uw account. U gaat ermee akkoord dat Chezullet Jobboard geen aansprakelijkheid aanvaardt met betrekking tot de juistheid van de bovenstaande verklaringen en dat u volledig verantwoordelijk bent voor deze nauwkeurigheid. Wanneer u een Gekoppeld account gebruikt, kunnen alle gebruikers met bepaalde Functies toegang hebben tot alle accountgegevens, met inbegrip van maar niet beperkt tot communicatie en acties van alle andere gebruikers en sollicitanten binnen het Gekoppelde account, cv-contacten en factureringsgegevens, en u stemt in met dergelijke toegang.

1.5. Adreswijziging: indien u Chezullet Jobboard een factuuradres heeft verstrekt en u wijzigt een dergelijk factuuradres, dan dient u dit per omgaande in uw account aan te passen en aan Chezullet Jobboard door te geven.

1.6. Als u aan Chezullet Jobboard creditcardgegevens heeft verstrekt om te betalen voor een product of dienst van Chezullet Jobboard, kan Chezullet Jobboard op die creditcard kosten in rekening brengen voor andere producten of diensten die u bestelt.

1.7. Bij beëindiging van uw account, al dan niet door opzegging, zullen al uw account gegevens, zoals al uw opgeslagen cv’s, netwerkcontacten en e-mailadreslijsten, als verwijderd worden aangemerkt in – en mogen worden verwijderd uit de Chezullet Jobboard database. Informatie kan nog enige tijd beschikbaar blijven door vertragingen in het uitvoeren van de verwijdering door de internetservers van Chezullet Jobboard.

2. Werkgeversdiensten inclusief de Website en screeningsvragen

2.1. U stemt er mee in dat Chezullet Jobboard, als een dienst voor Werkzoekenden, op haar Website een direct solliciteren en/of een doorstuurfunctie mag activeren voor uw Vacatures en dat Werkzoekenden die interesse willen tonen in een dergelijke Vacature, dat alleen mogen doen via de Website en dat Chezullet Jobboard sollicitaties naar het verstrekte e-mailadres zal sturen. U stemt er ook mee in dat Werkzoekenden de direct solliciteren functie, zonder garanties, mogen gebruiken, zodat werkzoekenden die interesse hebben in de betreffende Vacature, via deze mogelijkheid direct kunnen solliciteren en dat Chezullet Jobboard sollicitaties naar de door u als Werkgever, verstrekte contactgegevens zal sturen. U gaat er ook mee akkoord dat Chezullet Jobboard een chatbot kan activeren waarmee Werkzoekenden op uw Vacature kunnen solliciteren door vragen te beantwoorden. De antwoorden die een Werkzoekende verstuurt, worden aan u weergegeven als een sollicitatie.

2.2. Als u de Website van Chezullet Jobboard gebruikt, inclusief maar niet beperkt tot een zogenoemd dashboard, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Chezullet Jobboard functionaliteiten beschikbaar kan maken waarmee u handelingen kunt uitvoeren met betrekking tot de Werkzoekende, zoals tools voor het plannen van een sollicitatiegesprek, bekijken van een cv en afwijzen van een kandidaat. U gaat ermee akkoord dat door het gebruik van de Website u Chezullet Jobboard de opdracht geeft om de sollicitatiematerialen, het cv, de antwoorden op screeningsvragen, de antwoorden op assessments en andere informatie van de kandidaat die u aan Chezullet Jobboard verstrekt, samen te voegen in één document. U gaat er ook mee akkoord dat Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk is voor het onderhouden of bewaren van dergelijke sollicitatiematerialen, en dat u verantwoordelijk bent voor uw eigen naleving van toepasselijke vereisten voor documentbehoud. Als u deze tools gebruikt, geeft u informatie aan Chezullet Jobboard en verzoekt en machtigt u Chezullet Jobboard om dergelijke informatie beschikbaar te stellen aan de betreffende Werkzoekende. Daarnaast stemt u ermee in dat informatie die wordt gedeeld via Chezullet Jobboard, wordt verwerkt, gecontroleerd en geanalyseerd door Chezullet Jobboard, volgens deze Overeenkomst en het Privacybeleid van Chezullet Jobboard. Chezullet Jobboard kan dergelijke informatie opslaan, ongeacht of een functie al is vervuld.

2.3. U bent zelf verantwoordelijk voor de inhoud van uw e-mails, sollicitatieformulier, screeningsvragen of de indeling daarvan, bedrijfspagina’s die u aanmaakt en Vacatures die u plaatst, en alle berichten die u via de Website of anderszins verstuurt. U gaat er bovendien mee akkoord dat Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk is voor dergelijke inhoud en alle aansprakelijkheid voor dergelijke inhoud van de hand wijst, inclusief of dergelijke inhoud conform de geldende wet- en regelgeving is. U gaat ermee akkoord dat Vacatures, een deel van een bedrijfspagina of vragen voor Werkzoekenden om welke reden dan ook door Chezullet Jobboard kan/kunnen worden geweigerd of verwijderd.

2.4. Chezullet Jobboard biedt geen garanties betreffende de levering of ontvangst van e-mails of sollicitatiedocumentatie van Werkzoekenden of een foutloze overdracht of opslag van gegevens. Indien berichten naar een gesloten account worden verstuurd, worden deze berichten niet afgeleverd. Als u er niet de voorkeur aan geeft om een bericht te sturen, met inbegrip van maar niet beperkt tot een schriftelijk aanbod, aan een Werkzoekende via de doorstuurfuncties van Chezullet Jobboard, dan staat het u vrij om geen gebruik te maken van de doorstuurfuncties van Chezullet Jobboard, maar via de in het cv of de sollicitatie verstrekte persoonlijke gegevens rechtstreeks contact op te nemen met de Werkzoekende of via een methode van uw keuze. Als u wel gebruik wenst te maken van de doorstuurfunctie en tools van de Website, dan zal Chezullet Jobboard proberen om sollicitaties naar de door u opgegeven contactgegevens te sturen. Chezullet Jobboard kan de door u opgegeven contactgegevens echter niet verifiëren. Indien u onjuiste contactgegevens heeft verstrekt, is het uw verantwoordelijkheid om deze te corrigeren, om op passende wijze te reageren, of om de nodige stappen te ondernemen om de privacy van Werkzoekenden te beschermen, en vrijwaart u Chezullet Jobboard van enige schade die daaruit voortvloeit.

2.5. Als u de doorstuurfunctie de Website gebruikt voor uw Vacatures, erkent u en gaat u ermee akkoord dat Chezullet Jobboard functies kan toevoegen aan de e-mails die door of via de Website worden verzonden. Bovendien mag Chezullet Jobboard namens u per e-mail herinneringen sturen aan Werkzoekenden die u wilt uitnodigen voor een sollicitatiegesprek. Daarnaast kan Chezullet Jobboard namens u e-mails verzenden naar Werkzoekenden om aan te geven dat uw Vacature mogelijk overeenkomt met het cv van de Werkzoekende. Als u screeningsvragen gebruikt, heeft u de mogelijkheid om Chezullet Jobboard de instructie te geven om afwijzingen te versturen indien de Werkzoekende de vragen niet heeft beantwoord zoals aangegeven in de online instructies. Als u voor deze optie kiest, stemt u ermee in dat Chezullet Jobboard afwijzingen stuurt naar deze kandidaten en hen de status ‘Afgewezen’ geeft in uw account. U stemt er ook mee in dat Chezullet Jobboard het overdragen of opslaan van deze of alle andere afwijzingen niet beoordeelt (aangezien dit automatisch gebeurt), dat overdracht of opslag niet wordt gegarandeerd, en dat de Werkzoekende de screeningsvragen wellicht niet juist heeft beantwoord. Wanneer u de Website van Chezullet Jobboard gebruikt, krijgt u mogelijk de optie om automatische afwijzingen naar kandidaten te sturen waarvan de status is ingesteld op ‘afgewezen’. Als u een dergelijke optie kiest, stemt u ermee in dat Chezullet Jobboard geen aandeel heeft in het overdragen of opslaan van afwijzingen.

2.6. U gaat ermee akkoord dat Chezullet Jobboard actie kan ondernemen om te proberen om spamsollicitaties te identificeren en te verminderen, en dat een methode hiervoor kan zijn om een motivatiebrief te vereisen van Werkzoekenden en sollicitanten. Chezullet Jobboard verifieert de identiteit van Werkzoekenden die reageren op uw vacature niet en is niet op de hoogte van de motivatie van Werkzoekenden die reageren op uw vacature en kan daarom niet de kwalificaties of de interesse van de Werkzoekende garanderen. U gaat ermee akkoord dat de Website en de doorstuurfuncties van Chezullet Jobboard aan u worden gepresenteerd zonder garanties en dat Chezullet Jobboard geen aansprakelijkheid aanvaardt voor de communicatie tussen u en de Werkzoekende. Deze communicatie valt volledig onder de verantwoordelijkheid van u en de Werkzoekende.

2.7. Door gebruik te maken van geautomatiseerde telefonische screening, stemt u ermee in dat u Chezullet Jobboard verzoekt om de Werkzoekende een telefoonnummer te sturen dat de Werkzoekende kan bellen om uw telefonische screeningsvragen te beantwoorden. U stemt ermee in dat deze vragen deel uitmaken van het sollicitatieproces, enkel door u zijn bepaald, en niet worden gesteld door Chezullet Jobboard. U stemt er ook mee in dat u Chezullet Jobboard alleen vraagt om de antwoorden op de screeningsvragen van de Werkzoekende vast te leggen en dat Chezullet Jobboard de opname van de antwoorden op uw vragen zal doorsturen. U gaat ermee akkoord dat Chezullet Jobboard de opname beluistert en analyseert in overeenstemming met het Privacybeleid. Chezullet Jobboard wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de overdracht of opslag van dergelijke telefoonschermen en antwoorden van de hand en garandeert de levering of ontvangst hiervan niet, inclusief de datum of het tijdstip waarop ze zijn verstuurd.

2.8. U vrijwaart en verdedigt Chezullet Jobboard, de medewerkers van Chezullet Jobboard, aan Chezullet Jobboard gelieerde ondernemingen en licentiegevers van vorderingen of aansprakelijkheden jegens externe partijen (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke juridische kosten) die voortvloeien uit een account en bedrijfspagina die u heeft gemaakt, of uit Vacatures of screeningsvragen (of antwoorden daarop) die u heeft geplaatst of berichten die u heeft verzonden (inclusief vragen voor Werkzoekenden in elk van de voorgaande). Chezullet Jobboard kan analysegegevens van Vacatures beschikbaar maken op een bedrijfspagina of ergens anders op de Website, en kan naar eigen inzicht analysegegevens met betrekking tot uw account verstrekken aan iedereen binnen uw bedrijf. Indien er sprake is van een onbetaald(e) of openstaand(e) factuur of saldo, heeft Chezullet Jobboard het recht om het gebruik van dit of een ander Chezullet Jobboard-product of dienst door u op te schorten of te beëindigen voor zover wettelijk toegestaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot Chezullet Jobboard-producten of diensten waarvoor u geen onbetaald(e) factuur of saldo heeft uitstaan.

2.9. Als u materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt (waaronder Vacatureplaatsingen, cv’s en berichten) via of met behulp van de Website, kan Chezullet Jobboard dergelijk materiaal bijvoorbeeld gebruiken voor gegevensanalyses, kwaliteitscontrole of om de Website of andere producten of diensten van Chezullet Jobboard te verbeteren (waaronder verbeterde zoekresultaten en andere vermeldingen voor Werkzoekenden en Werkgevers aanbieden), zowel op geautomatiseerde wijze of anderszins. Als u via of met behulp van de Website materiaal bekijkt, verzendt, opslaat of ontvangt, of wanneer u simpelweg de Website bezoekt of gebruikt, kan Chezullet Jobboard een Werkzoekende ook informeren dat u een actie heeft ondernomen, bijvoorbeeld met betrekking tot een Vacature, het cv van de Werkzoekende, of sollicitatie, zoals het pauzeren of sluiten van een Vacature, het openen van, bekijken van, reageren op of een beslissing nemen met betrekking tot de sollicitatie of vacature. U stemt er hierbij mee in dat Chezullet Jobboard dergelijke acties onderneemt.

2.10. Chezullet Jobboard kan naar eigen goeddunken labels of badges toevoegen aan namen van Werkgevers of Vacatures, zoals ’Werkgever die snel reageert’ of ‘Actieve Werkgever’. Chezullet Jobboard bepaalt de wijze waarop zulke labels of badges worden vastgesteld of welke Werkgevers hiervoor in aanmerking komen. De afwezigheid van een label of badge kan erop wijzen dat Chezullet Jobboard niet over voldoende data beschikt om te bepalen of een Werkgever hiervoor in aanmerking komt.

3. Vacaturematch

3.1. Chezullet Jobboard kan sollicitatiemateriaal (waaronder cv’s en antwoorden op screeningsvragen) van Werkzoekenden en de recentheid van hun activiteiten op Chezullet Jobboard gebruiken om te bepalen of de woorden in hun cv en de antwoorden op screeningsvragen overeenkomen met de woorden in een vacature- of cv-zoekopdracht en vice versa. U accepteert dit en u machtigt Chezullet Jobboard om relevante cv’s en screeningsvragen te onderscheiden van niet-relevante cv’s en screeningsvragen en deze aan u te presenteren als relevante of niet-relevante opties. Chezullet Jobboard kan deze informatie ook gebruiken om de Website of andere Chezullet Jobboard-producten en/of -diensten te verbeteren (waaronder het tonen of anderszins beschikbaar maken van mogelijk relevante Vacatureplaatsingen en cv’s voor Werkzoekenden en Werkgevers).

4. Salaris, sollicitaties of andere informatie van Chezullet Jobboard

4.1. Chezullet Jobboard kan sommige informatie en inhoud uitsluitend voor informatieve doeleinden verstrekken aan gebruikers. Chezullet Jobboard kan Werkzoekenden bijvoorbeeld voorzien van gegevens over geschatte salarissen voor een bepaalde Vacatureplaatsing of u voorzien van gegevens over het aantal reacties op uw Vacature. Alle dergelijke gegevens die zijn verstrekt door Chezullet Jobboard, zijn schattingen, zijn uitsluitend bedoeld ter informatie en ter indicatie en kunnen worden gewijzigd, en de nauwkeurigheid ervan kan variëren. Met betrekking tot informatie over schattingen dient u zich ervan bewust te zijn dat dit geen informatie is die u koopt van Chezullet Jobboard en dat er per sollicitatie niets in rekening wordt gebracht. Chezullet Jobboard kan ook salarisschattingen geven op andere websitepagina’s dan Vacatureplaatsingen. Houd er rekening mee dat alle salarissen schattingen zijn die zijn gebaseerd op meerdere gegevens verstrekt aan Chezullet Jobboard door externe partijen, inclusief van aan Chezullet Jobboard gelieerde ondernemingen. Deze cijfers worden enkel voor een algemene vergelijking aan Chezullet Jobboard-gebruikers verstrekt. Het (minimum)loon kan verschillen per branche en de Werkzoekende dient bij vragen hierover contact op te nemen met de Werkgever. Chezullet Jobboard verstrekt mogelijk ook gegevens over weergaven met betrekking tot uw vacature. Deze cijfers worden uitsluitend ter informatie verstrekt, zijn op elk moment onderhevig aan veranderingen en Chezullet Jobboard garandeert de nauwkeurigheid ervan niet. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor om de meetmethode voor die cijfers op elk moment te veranderen.

5. Screeningstools

5.1. Chezullet Jobboard kan screeningstools beschikbaar stellen aan u voor gebruik tijdens het sollicitatieproces, waaronder screeningsvragen, telefonische screeningshulpmiddelen en assessments. Chezullet Jobboard verleent u een licentie om deze hulpmiddelen naar eigen inzicht te gebruiken. Als u gebruikmaakt van een screeningsproduct dat door Chezullet Jobboard aan u beschikbaar is gesteld, stelt u dat u heeft besloten om deze hulpmiddelen te gebruiken als deel van uw sollicitatieproces en de inhoudelijke vragen die worden gesteld of zijn gekozen, uitsluitend door u zijn bepaald en niet worden gesteld door Chezullet Jobboard. U bent de enige partij die bepaalt welke antwoorden een kandidaat geschikt maken. U bent de enige verantwoordelijke voor het gebruik van het screeningshulpmiddel, inclusief de resultaten met een onevenredig grote impact. U gaat er ook mee akkoord dat u verantwoordelijk bent voor het bieden van alternatieve screeningsmethoden, indien vereist op basis van de geldende (privacy) wet- en regelgeving. Chezullet Jobboard garandeert niet dat de leveringsmethode van deze vragen conform de geldende (privacy) wet- en regelgeving is. U stemt ermee in om Chezullet Jobboard te vrijwaren van alle aanspraken die voortvloeien uit het gebruik van een screeningshulpmiddel door u, waaronder vorderingen gebaseerd op het feit dat een screeningshulpmiddel niet voldoet aan de geldende (privacy) wet- en regelgeving en/of als resultaat heeft dat een dergelijk screeningshulpmiddel een onevenredig grote impact heeft.

5.2. Chezullet Jobboard kan Werkgevers de mogelijkheid bieden om een automatische reply functie op hun account te activeren. Als deze automatische reply functie wordt geactiveerd, geeft de Werkgever Chezullet Jobboard de instructie om namens de Werkgever een bericht naar de Werkzoekende te sturen met de melding dat de Werkgever niet verdergaat met de sollicitatie. Als u wilt voorkomen dat een afwijzing wordt verstuurd, dient u uw interesse in de sollicitatie op Chezullet Jobboard aan te geven. Al het directe contact dat u heeft met een Werkzoekende, en dus niet via een tool van Chezullet Jobboard (door bijvoorbeeld een Werkzoekende rechtstreeks te bellen of e-mailen in plaats van via een doorstuurfunctie van Chezullet Jobboard), is niet zichtbaar voor Chezullet Jobboard en voorkomt niet dat er een afwijzing wordt verzonden via de automatische reply functie. Als u de automatische reply functie activeert, dient u via een tool van Chezullet Jobboard te communiceren met een Werkzoekende om te voorkomen dat er een afwijzing wordt verzonden via de automatische reply functie. Als u de automatische reply functie activeert, gaat u ermee akkoord dat u Chezullet Jobboard opdracht geeft om deze berichten te sturen naar kandidaten waarop u niet reageert binnen het door u gekozen tijdsbestek, en gaat u ermee akkoord Chezullet Jobboard schadeloos te stellen voor claims die hieruit voortvloeien.

6. Communicatie via Chezullet Jobboard

6.1. U kunt berichten ontvangen, inclusief maar niet beperkt tot e-mails of e-mailmeldingen, die betrekking hebben op uw activiteit of die van een Werkzoekende (als u een vacature heeft geplaatst) op of gebruik van de Website of een andere communicatiedienst, een ander product of een andere functie die op of via de Website wordt geboden. U kunt niet volledig vertrouwen op de accuraatheid van dergelijke berichten en dient derhalve te allen tijd uw eigen verantwoordelijkheid te nemen en dergelijke berichten proactief te controleren. Als u bijvoorbeeld een sollicitatiegesprek wilt voeren met een Werkzoekende, is het uw verantwoordelijkheid om contact op te nemen met de Werkzoekende om te controleren of deze op de hoogte is van het sollicitatiegesprek. Vertrouw niet op meldingen via Chezullet Jobboard. Chezullet Jobboard kan uw e-mailadres gebruiken om een alias-e-mailadres te maken voor uw communicatie, in plaats van dat uw daadwerkelijke e-mailadres zichtbaar is voor de Werkzoekende. Mocht u ervoor kiezen om een e-mail te verzenden vanaf een externe e-mailclient, dan kan de persoon met wie u communiceert uw e-mailadres (en niet uw alias) mogelijk zien. Chezullet Jobboard wijst hierbij alle garanties met betrekking tot de overdracht of opslag van dergelijke meldingen van de hand en garandeert de levering of ontvangst hiervan niet, inclusief de datum of het tijdstip waarop ze zijn verstuurd. Indien berichten naar een gesloten account worden verstuurd, worden deze berichten niet afgeleverd.

6.2. Als u een Vacature rechtstreeks op Chezullet Jobboard plaatst, worden sollicitaties alleen naar uw Chezullet Jobboard-account verstuurd. Andere meldingen die u ontvangt, worden enkel uit voorkomendheid aangeboden. U ontvangt bijvoorbeeld mogelijk geen e-mailmeldingen voor sollicitaties als een Werkzoekende de screeningsvragen niet juist heeft beantwoord. Deze sollicitaties worden wel naar uw Chezullet Jobboard-account gestuurd.

6.3. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor om, naar eigen inzicht, andere communicatieopties in te schakelen voor bepaalde Werkgevers of Vacatures, en om Werkzoekenden ervan op de hoogte te stellen dat andere communicatieopties beschikbaar zijn voor een bepaalde vacature of Werkgever. Chezullet Jobboard kan, naar eigen inzicht, deze andere communicatieopties te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving uitschakelen voor elke Werkgever of Werkzoekende.

7. Virtuele communicatie

7.1. Chezullet Jobboard kan u de optie bieden om virtuele en externe communicaties met Werkzoekenden te beheren binnen Chezullet Jobboard-producten, inclusief maar niet beperkt tot telefoongesprekken, virtuele vergaderingen en videogesprekken (‘Virtuele sollicitatiegesprekken’). Diensten zijn bijvoorbeeld toegang bieden tot planning, videovergaderingen, webvergaderingen, vergaderruimtes en andere samenwerkingsdiensten die worden geleverd door externe telecommunicatieproviders. U begrijpt dat Chezullet Jobboard geen telecommunicatieprovider is en dat Chezullet Jobboard u alleen de optie biedt om te communiceren met Werkzoekenden via diensten die mogelijk worden geboden door externe providers. Houd er rekening mee dat deze telecommunicatiedienst mogelijk afhankelijk is van de functionaliteit van externe leveranciers en dat er technische vertragingen of storingen kunnen optreden bij deze leveranciers. Chezullet Jobboard kan niet instaan voor de technische capaciteiten van externe partijen om dergelijke telefoon- of videocommunicaties te ontvangen, over te dragen of te ondersteunen. Chezullet Jobboard wijst alle garanties af met betrekking tot de overdracht van virtuele communicatie. Chezullet Jobboard geeft geen garanties voor (1) de beschikbaarheid van dergelijke diensten wanneer u ze probeert te starten (2) de kwaliteit van dergelijke diensten of (3) de datums of tijden die u heeft afgesproken met Werkzoekenden voor uw virtuele sollicitatiegesprek. Verder verifieert Chezullet Jobboard niet de identiteiten of kwalificaties van Werkzoekenden met wie u virtuele sollicitatiegesprekken plant. Chezullet Jobboard is niet aansprakelijk voor claims die voortvloeien uit uw gebruik van virtuele gesprekken en u vrijwaart Chezullet Jobboard van dergelijke claims.

7.2. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat er geen bescherming is van enige informatie die u deelt of gegevens die u overdraagt tijdens uw deelname aan virtuele sollicitatiegesprekken, inclusief maar niet beperkt tot audio/-visueel materiaal, gespreksvragen- en antwoorden of uw foto of vertegenwoordiging. U erkent en gaat ermee akkoord dat Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk is voor het beveiligen of beschermen van gegevens of informatie die u deelt of overdraagt tijdens uw gebruik van virtuele sollicitatiegesprekken. Chezullet Jobboard aanvaardt geen aansprakelijkheid voor misbruik van gegevens die u deelt of overdraagt via het gebruik van virtuele sollicitatiegesprekken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat u virtuele sollicitatiegesprekken voert naar eigen goeddunken en op eigen risico en dat Chezullet Jobboard alle aansprakelijkheid die voortvloeit uit het voeren van virtuele sollicitatiegesprekken, afwijst.

7.3. Op uw verzoek kan Chezullet Jobboard uitnodigingen verzenden naar extra vertegenwoordigers binnen uw bedrijf om deel te nemen aan virtuele sollicitatiegesprekken. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat Chezullet Jobboard dergelijke uitnodigingen namens u verzendt naar de e-mailadressen die u verstrekt voor deze vertegenwoordigers, maar dat Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk is voor onjuistheden in de contactgegevens die u verstrekt. Verder is Chezullet Jobboard niet verantwoordelijk, en bent u als enige verantwoordelijk, voor het gedrag of de acties van uw vertegenwoordigers. U verklaart dat u de bevoegdheid heeft om uw extra vertegenwoordigers te binden aan de voorwaarden van Chezullet Jobboard, en door uitnodigingen naar uw vertegenwoordigers te verzenden, bindt u ze aan de voorwaarden van Chezullet Jobboard.

7.4. U begrijpt dat Chezullet Jobboard u alleen de optie biedt om te communiceren met Werkzoekenden via diensten die mogelijk worden geboden door externe providers. Chezullet Jobboard is geen partij bij uw virtuele sollicitatiegesprekken en is geen deelnemer aan afspraken die u maakt met Werkzoekenden. Chezullet Jobboard heeft geen toegang tot video-inhoud die u uitvoert met behulp van externe providers, legt deze niet vast, slaat deze niet op en analyseert deze inhoud niet. U gaat ermee akkoord dat u virtuele sollicitatiegesprekken niet vastlegt, opslaat of analyseert zonder expliciete toestemming van Werkzoekenden. U doet dit alleen in overeenstemming met toepasselijke (privacy) wet- en regelgeving. U bent verantwoordelijk voor alle aanvragen voor alternatieve sollicitatiemethoden van Werkzoekenden.

8. Bedrijfspagina’s

8.1. Wanneer u een Vacature rechtstreeks op de Website van Chezullet Jobboard plaatst, kan Chezullet Jobboard automatisch een bedrijfspagina voor u genereren. U begrijpt dat Chezullet Jobboard openbaar beschikbare informatie over uw bedrijf mag weergeven op de bedrijfspagina, overeenkomstig de toepasselijke wetgeving. Bovendien kan Chezullet Jobboard al uw op de Website geplaatste Vacatures op uw bedrijfspagina vermelden, met inbegrip van maar niet beperkt tot Vacatures die rechtstreeks op Chezullet Jobboard zijn geplaatst en die zijn geïndexeerd door Chezullet Jobboard. U gaat ermee akkoord dat u zelf verantwoordelijk bent voor de inhoud die u bewerkt of op een bedrijfspagina plaatst, ongeacht of deze door of voor u is gemaakt, met inbegrip van maar niet beperkt tot foto’s of video’s die u plaatst en externe websites die via de inhoud die u op een bedrijfspagina plaatst, kunnen worden geopend.

9. Gedragsregels en verboden voor het plaatsen van vacatures

9.1. Het is niet toegestaan in vacatures op te nemen:

• andere hyperlinks, dan waar Chezullet Jobboard specifiek toestemming voor heeft gegeven.
• misleidende, onleesbare of “verborgen” trefwoorden, herhaalde trefwoorden of trefwoorden die niet relevant zijn voor de aangeboden vacature, zoals Chezullet Jobboard naar alle redelijkheid heeft vastgelegd.
• namen, logo’s of handelsmerken van niet geassocieerde handelsondernemingen anders dan die van u of uw klant en behoudens die waarvoor Chezullet Jobboard uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.
• namen van hogere opleidingen, locaties, vestigingen, steden, provincies of andere landen die geen verband houden met de vacature.
• meer dan een functie of functieomschrijving, meer dan een locatie of meer dan een functiecategorie, tenzij het product het toestaat.
• onzorgvuldige, onjuiste of misleidende informatie.
• materiaal of links naar materiaal dat mensen op seksuele, gewelddadige of op andere wijze exploiteert of dat persoonlijke informatie verlangt van een ieder die onder de 16 jaar is.

9.2. Het is niet toegestaan om op de Website van Chezullet Jobboard:

• vacatures te plaatsen op een dusdanige wijze dat zij in strijd zijn met geldende lokale, nationale of internationale wetgeving betreffende, maar niet beperkt tot arbeid, werkgelegenheid, gelijke werkgelegenheidskansen en eisen aan arbeidsgeschiktheid, gegevensbescherming, toegang tot en gebruik van intellectueel eigendom.
• vacatures te plaatsen waarvoor het staatsburgerschap van een bepaald land of een legaal, permanent verblijf in een land is vereist, als voorwaarde voor indiensttreding, behalve als dit een vereiste is om te voldoen aan de wet- en regelgeving of om te voldoen aan een contract met een nationale, landelijke of lokale overheid.
• vacatures te plaatsen die een eis of criterium inhouden, die geen eigenlijke en/of wettelijke vereiste is voor die vacature.
• met betrekking tot profielen, om te bepalen of een consument in aanmerking komt voor kredieten, verzekeringen, vergunningen of overheidssteun.
• vacatures te plaatsen of andere advertenties of andere inhoud die links bevatten, voor concurrenten van Chezullet Jobboard.
• Producten of diensten anders dan die van Chezullet Jobboard te verkopen, aanbevelen of hierover te adverteren.
• Enig franchise-, piramideprogramma, “club lidmaatschap”, distributienetwerk, mogelijkheden voor netwerkmarketing (Multi- level), of constructies met verkoopagentschappen te plaatsen of daar aandacht voor te vragen.
• enige business mogelijkheid te plaatsen of daar aandacht voor te vragen waarvoor hetzij vooraf of periodiek een betaling is vereist of waarvoor het werven van nieuwe leden, sub- verkopers, of sub- agentschappen is vereist.
• enige business mogelijkheid te plaatsen of daar aandacht voor te vragen op basis van commissie, tenzij duidelijk in de vacature is vermeld dat de beschikbare vacature uitsluitend op basis van commissie is en het product dat de werkzoekende moet gaan verkopen, duidelijk wordt beschreven.
• enige mogelijkheid te plaatsen of aan te prijzen die geen bonafide werkgelegenheid vertegenwoordigt.
• vacatures te plaatsen voor modellenwerk, acteren, talent- of amusementsbureaus of functies als talentscout.
• seksuele diensten aan te bieden of personeel te zoeken voor vacatures van seksuele aard.
• enige diensten aan te bieden voor, maar niet beperkt tot, eiceldonatie of draagmoederschap, verzoeken voor het gebruik van menselijke organen, of het ter beschikking stellen van menselijke organen.
• enige politieke partij, politiek programma, politieke stelling of onderwerp te ondersteunen.
• een bepaald geloof te verkondigen.
• vacatures te plaatsen met een standplaats in een land dat onderworpen is aan economische sancties van de Europese Unie en/of de Nederlandse regering.
• vacatures te plaatsen, waarbij van de sollicitant vereist wordt gegevens te verstrekken met betrekking tot zijn/haar ras of etnische afkomst, politieke overtuiging, geestelijke of geloofsovertuiging, lidmaatschap van een werkgeversorganisatie, fysieke of mentale gezondheid, seksualiteit, strafblad of gerechtelijke vervolging of leeftijd, dit met uitzondering waar dit onder de geldende wetgeving is toegestaan.

9.3. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor, om enige geplaatste vacature of inhoud op de Chezullet Jobboard Website te verwijderen, waarvan Chezullet Jobboard in redelijkheid beslist, dat deze niet in overeenstemming is met de bovenstaande voorwaarden, gedragsregels en verboden of indien enige inhoud is geplaatst die niet de belangen dient van Chezullet Jobboard.

9.4. Indien u, op enig moment, tijdens het gebruik van de Website van Chezullet Jobboard, onwaarheden verkondigt of Chezullet Jobboard op een andere manier misleidt, met betrekking tot uw ondernemingsactiviteiten, is dat voor Chezullet Jobboard een reden om uw gebruik van de Chezullet Jobboard Website, tools en diensten met onmiddellijke ingang en zonder enig recht op schadevergoeding, restitutie of kwijtschelding van overeengekomen diensten of producten te beëindigen.

10. CV database

10.1. Bij het gebruik van de CV database van Chezullet Jobboard dient u rekening te houden met het hiernavolgende:
• U dient de Chezullet Jobboard CV database uitsluitend te gebruiken, zoals in deze voorwaarden is vermeld.
• U dient de Chezullet Jobboard CV database uitsluitend te gebruiken, met in acht neming van alle van toepassing zijnde wetten op het gebied van privacy en- gegevensbescherming.
• U stemt ermee in dat u geen gegevens uit de Chezullet Jobboard CV database, aan enige derde partij ter beschikking zult stellen, tenzij u een bevoegd personeelswervingsbureau of advertentiebureau of ander agentschap bent, of het CV expliciet voor werkgelegenheids-doeleinden gebruikt.
• U dient passende fysieke, technische en administratieve maatregelen te nemen om de gegevens uit de Chezullet Jobboard CV database te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.
• Het is ten strengste verboden om inlogidentificatie van de, aan de vestiging gebonden licentie, te delen met welke derde dan ook.

10.2. De Chezullet Jobboard CV Database mag niet gebruikt worden voor:
• Adverteren met aanbiedingen, producten en services aan Werkzoekenden c.q. plaatsers van een CV, maar uitsluitend voor het werven van personeel.
• Het ongevraagd opnemen van contact (opbellen, ongevraagd sturen van faxen, e-mail, post of nieuwsbrieven) met Werkzoekenden c.q. plaatsers van cv’s, tenzij deze hiermee heeft ingestemd dat u contact opneemt (indien instemming is vereist) of (indien geen uitdrukkelijke instemming is vereist) deze u niet heeft geïnformeerd dat hij/zij, zijn/haar cv niet opvraagbaar heeft gemaakt.
• Het vinden van bronnen van kandidaten of om contact op te nemen met Werkzoekenden of plaatsers van cv’s, in verband met carrièrebeurzen en werkgelegenheid in algemene zin.

10.3. Chezullet Jobboard behoudt zich het recht voor, om de hoeveelheid gegevens (inclusief het aantal cv’s dat kan worden bekeken), gedurende een bepaalde periode te beperken, alsmede het aantal te benaderen Werkzoekenden gedurende een bepaalde periode te beperken. Deze limieten kunnen uitsluitend naar het oordeel van Chezullet Jobboard van tijd tot tijd worden aangepast.

11. Betalingsvoorwaarden:

11.1. De volgende betalingsvoorwaarden zijn van toepassing:
 Het recht van werkgever om zijn vorderingen op Chezullet Jobboard te verrekenen is uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij Chezullet Jobboard in staat van faillissement geraakt.
U dient, het voor de diensten verschuldigde bedrag bij vooruitbetaling te voldoen. De overeenkomst gaat in, als de betaling geheel is voldaan.
Betaling wordt gerekend per vacature dan wel per abonnement, niet per periode.
Vacatures blijven zichtbaar voor het aantal dagen dat in het vacature abonnement of de losse vacature plaatsing is vermeld.
Wordt een vacature eerder verwijdert door u, bijvoorbeeld omdat hij is vervult voordat de periode is geëindigd, dan vervalt daarmee automatisch het recht op het plaatsen van een nieuwe vacature, voor de resterende tijd.
Elke overeenkomst, zowel vacature abonnementen als losse vacature plaatsingen worden aangegaan voor een bepaalde periode, welke bij dat desbetreffende pakket hoort en kunnen niet tussentijds worden beëindigd.
Abonnementen kunnen worden opgezegd, ten minste 14 dagen voor aanvang van de volgende abonnements-periode.
Chezullet Jobboard mag u naar eigen goeddunken factureren door middel van een elektronische factuur welke per e-mail wordt verstuurd.
U bent verantwoordelijk voor de betaling van alle andere huidige of toekomstige verkoop-, verbruiks-, accijns-, of andere vergelijkbare belastingen die van toepassing zijn op onze diensten.
U gaat ermee akkoord elke factuur volledig te betalen, zonder aftrek van kosten.
Indien u via automatische incasso betaald, zal Chezullet Jobboard dezelfde bankgegevens gebruiken, totdat u anders aangeeft.
Werkgever moet de rekeninghouder voor de automatische incasso zijn.
U garandeert dat u de eigenaar bent van de rekening die wordt gebruikt voor de automatische incasso en dat de ondertekenaars van de opdracht tot automatische incasso ook hiertoe gemachtigd zijn.
Werkgever machtigt zijn bank om Chezullet Jobboard en haar onderaannemers en agenten details over zijn bankrekening te verstrekken, voor zover dat noodzakelijk is in verband met deze overeenkomst.
U stelt Chezullet Jobboard op de hoogte indien op enig moment de toestemming tot automatische incasso wordt beëindigd.
Indien een automatische incasso niet lukt, moet u onmiddellijk de nodige maatregelen nemen, om de kosten op een andere manier te betalen, inclusief de eventuele extra kosten die Chezullet Jobboard heeft moeten maken, bij de mislukte incasso.
Indien Chezullet Jobboard in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld, komen alle kosten die Chezullet Jobboard in verband met deze procedure heeft moeten maken voor uw rekening.

11.2. Prijs:
Chezullet Jobboard is gerechtigd de overeengekomen prijs tussentijds te verhogen, indien en voor zover zich onvoorziene kostprijsverhogende omstandigheden (zoals, maar niet beperkt tot BTW/ Belastingen) na het afsluiten van de overeenkomst, dan wel na het verzenden van de offerte. In dit geval wordt u altijd schriftelijk dan wel per e-mail op de hoogte gesteld.
prijzen op de website zijn exclusief BTW.

11.3. Aanbieding en totstandkoming overeenkomst:
Alle in de offerte genoemde aanbiedingen van Chezullet Jobboard zijn vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 30 dagen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
• Offertes zijn voorzien van een begin datum en verval datum. Na het verstrijken van de verval datum, kan geen gebruik meer gemaakt worden van de betreffende offerte. U kunt dan een nieuwe offerte aanvraag doen.
Een offerte wordt tot overeenkomst, zodra u deze heeft geaccepteerd en de daarop volgende factuur volledig heeft betaald.
Alle overeenkomsten kwalificeren als inspanningsverplichting.

11.4. Restitutie:
Betaalde vergoedingen voor diensten van Chezullet Jobboard worden niet terugbetaald, tenzij na beëindiging vanwege wezenlijke schending door Chezullet Jobboard, in welk geval Chezullet Jobboard de vooraf betaalde bedragen aan u restitueert uitsluitend voor de niet geleverde diensten op de datum van deze beëindiging. Indien u na beëindiging van deze overeenkomst reeds diensten voor de uitvoering van deze overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze diensten en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaanmaking zijn.

12. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting

12.1. Op deze Overeenkomst en elk geschil dat daaruit voortvloeit of daarmee verband houdt of op enige manier is gekoppeld aan de Website (‘Geschil’) is voor alle zaken, met inbegrip van, maar niet beperkt tot de geldigheid, opzet en prestaties van deze Overeenkomst, het Nederlands recht van toepassing.

12.2. Voor alle acties, rechtszaken of andere wettelijke procedures in verband met een dergelijk Geschil is uitsluitend de Nederlandse rechter bevoegd om daar kennis van te nemen. Elk van de Partijen stemt hierbij in met de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechter.

13. Vrijwaring van collectieve processen

13.1. Door gebruik te maken van de Website en in ruil voor de diensten die worden aangeboden door Chezullet Jobboard, erkent u dat Chezullet Jobboard deze alleen kan aanbieden onder de voorwaarden en bepalingen zoals in deze Algemene Voorwaarden uiteengezet. Als gedeeltelijke vergoeding voor uw gebruik van de Website en deze diensten, gaat u ermee akkoord Chezullet Jobboard niet in rechte te betrekken als een collectieve eiser of collectieve vertegenwoordiger, zult u zich niet aansluiten als collectieve eiser, of op enigerlei wijze deelnemen als een benadeelde partij in een collectieve rechtszaak tegen Chezullet Jobboard met betrekking tot uw gebruik van de Website. Niets uit deze paragraaf beperkt echter uw recht om een rechtszaak aan te spannen als individuele eiser, inclusief bij de lokale rechtbank, met inachtneming van artikel 9 hierboven.

14. Slotbepaling

14.1. Indien u niet akkoord gaat met enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden, kunt u de Website niet meer gebruiken. Deze Algemene Voorwaarden zijn derhalve niet onderhandelbaar.